Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 18. aprill 2017. a. kell 23.45
Muudetud: 18. aprill 2017. a. kell 23.45

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata jja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (27.-31.03):
1. Ainekaardi tutvustus. Teema- tüli. sõnavara lk.62
2. Sõnavara lk.62, tegusõnad pöörata(врать,лгать,обзываться,обидеться,ссориться,плакать,простить,мириться,бросить)
3. Harj. 3-23,3-24. Dialoogi koostamine ja esitamine.

II NÄDAL (3.-7.04):
1. Tegusõnade kasutamine lausetes.
2. Sõnavara lk.62. harj.3-25,3-26
3. Situatsioonülesanded 3-30

III NÄDAL (10.-14.04):
1. Teema-armastus, väljendid lk.64,65. Harj.3-31
2. Asesõnade (mina,tema)käänamine kõikides käänetes. Harj.3-32. Dialoogide koostamine
3. Suur reede.

IV NÄDAL (17. - 21.04):
1. Asesõnade (meie,teie,nemad)käänamine kõikides käänetes. Dialoogide esitamine.
2. Teema-telefonikõne. Sõnavara lk.66. Harj.3-34,3-37
3. Dialoogi koostamine. Tegusõnade pööramine (мочь, хотеть, быть должным). Harj.3-39,3-40

V NÄDAL (24.-28.04):
1. Projektipäev.
2. Tegusõnad (мочь, хотеть, быть должным) - harj.3-45,3-47,3-48,3-51
3. Telefonikõnede esitamine. Harj.3-52. Igapäevased tegevused lk.77

VI NÄDAL (1.-5.05):
1. 1. mai.
2. Igapäevased tegevused - sõnavara lk.77. Dialoog 4-1, harj.4-2,4-3. Kак долго?
3. Harj.4-4,4-5.4-6. Когда? Bо сколько? За какое время? Tegusõna (тратить) pööramine

VII NÄDAL ( 8.-12.05):
1. Teema - kodused toimingud lk.81. Dialoog 4-15
2. Teema - meid ümbritsevad asjad, sõnavara lk.83, dialoog 4-23; надо (kasutamine)
3. Harj.4-24,4-25,4-26,4-27,4-28; нужно (kasutamine); tegusõnad - тереть,резать,жарить,пилить,рубить(pööramine)

VIII NÄDAL (15.-19.05):
1. Seosed - союзы lk.100, harj.4-57,4-58,4-59,4-62
2. Liikumist väljendavad tegusõnad(käima, minema,sõitma...) lk.136; harj.6-44,6-45,6-46
3. Harj.6-48,6-49,6-50; tegusõnad lk.138

IX NÄDAL ( 22.-26.05):
1. Reisime mööda Euroopat lk.144-145 võõras linnas lk.176, 92, 94, 95
2. Hotellis, restoranis lk.170,
3. Kordamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires (IV veerandil - tüli, armastus, telefonivestlus, reisimine, igapäevased tegevused) aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest, oskab neil teemadel lühidalt vestelda;
2) mõistab õpitud teemade piires olulist;
3) oskab lugeda ja tõlkida adapteeritud teksti, tekstist infot leida, esitada küsimusi ja neile vastata;
4) kasutab keelt korrektse häälduse ja intonatsiooniga;
5) oskab kasutada kõnes ja kirjas IV veerandil läbitud grammatikamaterjali: eessõnade kasutamine, asesõnade kasutamine, käänamine: omadussõna +nimisõna; sidesõnad
6) oskab kasutada tunnisõnastikku, sõnaraamatut ja internetti;
7)töötab iseseisvalt, paaris ja grupis;
8)mõistab tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasvestleja kõnet.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppeprotsessi edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse nii kujundavat hindamist igapäevase õppeprotsessi käigus kui kokkuvõtvat hindamist.

Õppeveerandi vältel toimub hindamine alljärgnevalt:
1) suulised vastamised -1 kokkuvõttev hinne
2) sõnade kontroll - 1 kokkuvõttev hinne
3) kirjalikud vastamised(kodused ja tunnitööd) - 1 kokkuvõttev hinne

Konsultatsioon K kell 15.00-15.45 ruumis 005. Lisakonsultatsioonid ja järelvastamine õpetajaga kokkuleppel.

Vastamata teema või ülesanne kajastub eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Veerandi koondhinne kujuneb kõigi veerandi vältel saadud hinnete põhjal, kõik koondhinded on võrdse kaaluga

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 70- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -69% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust