Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 9a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 6. aprill 2017. a. kell 14.28
Muudetud: 5. mai 2017. a. kell 09.50

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. \
2. - Käänete süsteem vene keeles. Süveneme käänetesse sookategooriate kaupa.
3. /
II nädal
1. \
2. - Родительный падеж
3. /

III nädal
1. Tabel-
2. Tabel
3. Tabel

IV nädal
1. Kus? Kuhu?
2. Kust? (roditelnõi)
3. Kellele? Millele? (datelnõi)

V nädal
1. Lev Tolstoi - teksti lugemine
2. Lev Tolstoi - kirjaniku elu ja teosed
3. Ülevaatefilm Lev Tolstoist

VI nädal
1. Kordame sõnavara -testime ennast
2. Kordame grammatikat
3. Kordame teadmisi Venemaast, kultuurist, traditsioonidest

VII nädal
1. Testime grammatika tundmist hindele.
2. Testime sõnavara tundmist hindele.
3. Testime kuulamist hindele.

VIII nädal
1. Kordame vene keelt mängides.
2. Kordame vene keelt mängides
3. Lõpetame kooliaasta.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1. Õpilased omandavad kodu temaatika piires sõnavara.
2. Omandavad välimust ja iseloomu kirjeldavad omadussõnad, oskavad neid nimisõnaga ühildada.
3. Õpivad koostama teksti abiküsimustele ja näidistekstile toetudes.
4. Õpivad endakoostatud lugu ka jutustama.
5. Omandavad kodus asuvate esemete nimetused ja õpivad rääkima, kus nad toas asuvad..
6. Õpivad teksti lugema ja loetust aru saama ka juhul, kui kõik sõnad ei ole tuntud.
7. Tutvuvad tegusõna aspektide temaatikaga.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat ja kujundavat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega. Kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Arvestatakse õpilase individuaalsusega.
Hinnatakse:
Tunnikontrollid, etteütlused, kodutööd, vastamised, sõnade tööd ( õigekiri+tähendus), tunni töö
Kõik hinded on võrdse kaaluga. Hinne moodustub keskmise hinde arvutamisel, kusjuures ühe negatiivse hinde võib õpilane järele vastata, enne keskmise hinde arvutamist.
Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha 10 päeva jooksul. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Veerandihinne "5" pannakse õpilasele, kellel ei ole ühtki mitterahuldavat või puudulikku jooksvat hinnet. Ühte hinnet on võimalik parandada ka juhul, kui keskmise hinde arvutamisel jääb puudu 0,1 punkti, (näit 3,4)
IV perioodil 9. klassis korratakse põhikooli jooksul omandatud teadmisi ja hinnatakse neid.(grammatika, sõnavara ja kuulamine)
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1, kui õpilane on tunnis, ent tööd ära ei anna
Lisan 28. veebruaril 2017 tähelepaneku, et järeltööle saavad vaid õpilased, kes on tunnis kaasa töötanud ja tundi enda käitumisega mitte seganud.