Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 6c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 6. aprill 2017. a. kell 14.01
Muudetud: 24. aprill 2017. a. kell 09.27

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: - tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. Mida ma armastan teha? Tegusõna "armastama"
2. Tegevused(tegusõnad), mida inimesed armastavad teha.
3. Jutustamine piltide järgi, mida keegi armastab teha.

II nädal
1. Kuulama ja vaatama. Mida saab kuulata ja mida vaadata. Tegusõnade kuulama ja vaatama pööramine.
2. Riietusesemed. Mida ma armastan kanda.
3. Mis sul seljas on?

III nädal
1. Missugune? Omadussõna kordamine. Värvid.
2. Mis värvi on need riided? Mis värvi on sinu riided? Mis värvid on lippudel?
3. Omadussõna(ka värvid)Tunnikontroll.

IV nädal
1. Keda ma armastan?
2. Keda sa tead?
3. Kas sa tead, kes see on? Keda armastatakse Venemaal, keda Eestis?

V nädal
1. Pereliikmed. Arvsõnad. 1-20
2. Omadussõna ühildamine nimisõnaga. Milline ta on?
3. Räägi enda pereliikmetest.

VI nädal
1. Mulle meeldib selline ilm. Meeldib/Ei meeldi.
2. Millal? Hommikul, õhtul, päeval, öösel.
3. Ilma kirjeldavad omadussõnad.

VII nädal
1. See on minu kool. Sõnavara kooli teemal.
2. Õppeained koolis. Õppima. Lemmik õppeaine.
3. Tunniplaan. Mida meil koolis vaja läheb?

VIII nädal
1. Mida tehakse tunnis? Tegevused. Olevik, tegusõna pööramine olevikus.
2. Harjutamine.
3. Mida tehti tunnis eile. Minevik.

IX nädal
1. Kordamine. Tekstide lugemine.
2. Kordamine. Grammatika.
3. Kordamine. Rääkimine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1. Õpilane oskab rääkida, mida inimesed armastavad teha, mida tema armastab teha.
2. Oskab nimetada tähtsamaid riietusesemeid ja öelda, mida kannab tema.
3. Oskab nimetada põhivärve ja kasutada värvide nimetusi grammatiliselt õigesti nimisõnadega.
4. Oskab nimetada pereliikmeid ja rääkida enda perest.
5. Teab päeva osade nimetusi ja ka millal? Hommikul, lõunaajal, õhtul, öösel.
6. Oskab öelda, milline on ilm, kas hea või halb. Miks?
7. Oskab rääkida enda koolist ja klassist, samuti milliseid õppeaineid õpetatakse koolis.

Hindamine üles

Hinnataks väikeste ühikute kaudu.
*Õpitud tegusõnade pööramist. (armastama, kuulama, vaatama, kandma) Kooli tegevused(lugema, kirjutama, õppima)
*Värvide nimetused.
*Riietusesemed ja mida kannan seljas.
*Pereliikmed
*Ilm. Sõnavara. Päev-päeval jne
*Õppeainete nimetused. Räägi koolist.
* Olevik-minevik.
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-0%
hinne 1 - kui õpilane on kohal, aga ei tee tööd ilma põhjuseta kaasa või ei anna tööd ära.
Konsultatsioonid Esmaspäeval peale 6. tundi ja peale 7. tundi või kokkuleppel õpetajaga.