Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 6a, 6b, 6c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 26. märts 2017. a. kell 17.11
Muudetud: 26. märts 2017. a. kell 19.59

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

27.3. Wiederholung. Jahreszeiten.
28.3. Ich liebe….
29.3. Ich liebe … Nominativ /Akkusativ

3.3.Ich liebe ….Skiurlaub
4.4. Ich liebe …..Verben mit Akvkusati
5.4. Mein Tag. Wie spät ist es?

10.4. Mein Tag. Wie spät ist es?
11.4. Mein Tag. Tageszeiten.
12.4. Geburtstag.

17.4. Geburtstag. Einladungen lesen
18.4. Geburtstag. Einladungen schreiben
19.4. Wiederholung

24.4. tegevused
25.4. Hier wohnen wir. Häuser
26.4. Hier wohnen wir. Stock. Wohnung


2.5. Hier wohnen wir. Akkusativ: es gibt
3.5. Hier wohnen wir.

8.5. Richards Zimmer. Möbel
9.5. Richards Zimmer. Möbel
10.5. Richards Zimmer. Möbel

15.5. Wir helfen zu Hause. e/ i-Wechsel
16.5. Wir helfen zu Hause. Imperativ
17.5. Wir helfen zu Hause.

22.5. Wir helfen zu Hause.
23.5.Wiederholung
24.5. Wiederholung.

29.5. Zusammenfassung des Schuljahres, Noten
30.5. Wiederholung. Spiele.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) tunneb saksa keelele omaseid hääldusreegleid ja oskab neid kasutada  
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid eelnevalt läbitud teemadel: aastaajad, talvega seotud sõnavara, kirjeldada talve ja tegevusi talvel, oskab kirjeldada eluruume, oskab öelda , kus ta elab, maa, korter, sisustus, oskab rääkida tegevustest kodus, kodutöödest, teab artikleid ja oskab neid kasutada, moodustada mitmust; 
3) on võimeline läbitud õppematerjaliga monoloogidest ja dialoogidest ära tundma tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure ja neid ise kasutama, 
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet; 
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge; 
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru; 
7) omandab IV veerandil õpitud keeleteadmised: oskab pöörata tegusõnu, mille tüves muutub sisehäälik, oskab moodustada käskivat kõneviisi, tuneb nominatiivi ja akkusatiiv olulisi eessõnu, teeb vahet erinevast soost nimisõnadel; 
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, kui ka koos kaaslastega

Hindamine üles

IV veerandi hinde saamiseks on õpilane sooritanud testid iga lektsiooni sõnavara ja grammatika kohta, hinne kujuneb punktide alusel vastavalt 
hinne 5 - 100-90% 
hinne 4 - 89-75% 
hinne 3 - 74-50% 
hinne 2 - 49-20% 
hinne 1 - 19- 0% 
Lisaks iga õppetüki lõpus sooritatud testile arvestatakse kokkuvõtva veerandihinde väljapanemisel tunnitööd ettevalmistust tunniks, (s.o. õpilase aktiivsuse hinne, mis on ühtlasi veerandi viimane hinne) , mille osakaal on 50 % veerandi lõpphindest. Õpilane valmistab ette IGAKS tunniks, kordab ja õpib sõnavara, lahendab kodused ülesanded ja hoiab korras vihiku, töövihiku ja õpiku. Kui kodutööd on olulise põhjuseta tegemata, sooritab ta need peale tunde õpetaja poolt määratud ajal ja kohas, samuti töötab ta individuaalselt peale tunde, kui rikub tunnirahu ja ei täida tunnis antud ülesandeid. 
Puudumiste korral tuleb tööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see e-koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1. ja see ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla üks mitterahuldav hinne juhul, kui sooritatud tööde punktisumma ületab 50 %. Tööde uuesti tegemine on võimalik 10 päeva jooksul alates töö kättesaamise päevast, töö tegemise aja lepib õpilane eelnevalt kokku aineõpetajaga.

Õppematerjal
H. Allvee, M. Kangro R. Taimsoo – Deutsch. Kein Problem 1. Lehrbuch Teil 2.
Konsultatsioonid vastavalt eelnevale kokkuleppele T kell 14.45-15.30 ruumis 404.