Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Ajalugu: 9a, 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 22. märts 2017. a. kell 17.26
Muudetud: 22. märts 2017. a. kell 17.26

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel väga tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteerima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. Eesti NSV. Valitsemine ja majandus. Lk 44-47
2. Eesti NSV. Poliitilised olud ja vastupanu. Lk 48-51
II nädal
1. Kontrolltöö
2. Kolmas maailm. Lk 56-59
III nädal
1. Teadus ja kultuur. Lk 70-73
2. Muutused igapäevaelus. Lk 74-77
IV nädal
1. Eesti NSV kultuur. Lk 78-81
2. Nõukogude Liidu lagunemine. Lk 84-87
V nädal
1. Kommunistliku süsteemi lagunemine. Lk 88-91
2. Eesti Vabariigi taasiseseisvumine. Lk 92-97
VI nädal
1. Kontrolltöö
2. Maailm 20.sajandi lõpul ja 21. sajandi algul. Lk 98-101
VII nädal
1. Tänapäeva globaalprobleemid. Lk 102-105
2. Eesti Vabariik tänapäeval. Lk 106-109
VIII nädal
1. Aasia ja Aafrika maad. Lk 60-63
2. Ladina-Ameerika. Lk 64-67
IX nädal
1. Kordamine
2. Kordamine
X nädal
1. Kordamine
2. Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Veerandi lõpuks õpilased:
- oskavad seletada olulisemaid teemakohaseid mõisteid ja teavad olulisemaid aastaarve
- kirjeldavad ENSV valitsemist ja majanduselu
- iseloomustavad vastupanuliikumist NSV Liidule ja loovad seoseid põhjustega
- analüüsivad kuidas mõjutas koloniaalimpeeriumide lagunemine kolmandat maailma
- iseloomustavad kolmanda maailma probleeme ja analüüsivad neid
- kirjeldavad eluolu, probleeme ja poliitilist olukorda Aasia, Ladina-Ameerika ja Aafrika maades
- kirjeldavad teaduse ja kultuuri arengut eelmisel sajandil
- kirjeldavad ja analüüsivad muutusi igapäevaelus eelmisel sajandil ning loovad seoseid tänapäevaga
- iseloomustavad Eesti NSV kultuuri, hariduselu ja ühiskondlikke suundumusi
- teavad millal, miks ja kuidas Nõukogude Liit lagunes
- teavad miks, millal ja kuidas Eesti Vabariik taasiseseisvus
- kirjeldavad kommunistliku idabloki lagunemise ja Eesti taasiseseisvumise protsessi
- kirjeldavad eluolu Eestis taasiseseisvumise perioodil
- oskavad nimetada, kirjeldada ja analüüsida ülemaailmseid probleeme ja kriise sajandivahetusel ja uue sajandi algul
- oskavad nimetada ja analüüsida tänapäeva globaalprobleeme ja loovad seoseid põhjustega
- kirjeldavad taasiseseisvunud Eesti valitsemist, probleeme ja ühiskondlikku elu
-

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat hindamist. Neljanda veerandi hinne kujuneb kahest kontrolltööst ja tunnihindest (tunnikontrollid, suulised vastamised ja tunnitööd). Tunnihinded annavad veerandi lõpuks kokku ühe arvestusliku hinde, mille osakaal lõpphindes on 1/3.
Tegemata või hindele "2" või "1" hinnatud tööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Järgi saab vastata ainult hinnet "2" ja "1". Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord. Tunnikontrollide ja suuliste vastamise toimumise korra üle otsustab õpetaja. Tunnikontrolli võib kirjutada ka osa õpilasi klassist, mitte terve klass korraga. Õpilane peab olema valmis vastama iga tund. Tunnikontrolle ja suulisi vastamisi järgi vastata ei saa. Kui õpilane ei ole mingil põhjusel saanud antud tunniks õppida, siis ta annab sellest õpetajale teada enne tunni algust, hilisemaid vabandusi arvesse ei võeta.
Kirjalikke tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne „5”
75-89% hinne „4”
50-74% hinne „3”
20-49% hinne „2”
0-19% hinne „1”
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00 ruumis 409.