Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Ajalugu: 6a, 6b, 6c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 22. märts 2017. a. kell 13.50
Muudetud: 22. märts 2017. a. kell 13.50

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel väga tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteerima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. Hellenism. Lk 66-69
2. Etruskid. Lk 74-77
II nädal
1. Rooma riigi tekkimine. Lk 78-81
2. Rooma vabariik. Lk 82-85
III nädal
1. Rooma ja Kartaago. Lk 86-89
2. Roomast saab suurriik. Lk 90-93
IV nädal
1. Kontrolltöö
2. Roomlaste usk ja eluolu. lk 94-97
V nädal
1. Kodusõjad ja vabariigi lõpp. Lk 98-101
2. Rooma keisririik. Lk 102-105
VI nädal
1. Rooma linn. Lk 106-109
2. Elu Rooma keisririigis. Lk 110-113
VII nädal
1. Rooma kultuur. Lk 114-117
2. Jeesus Kristus ja ristiusu tekkimine. Lk 118-121
VIII nädal
1. Ristiusk ja Rooma riik. Lk 122-125
2. Kontrolltöö
IX nädal
1. Constantinus Suur ja ristiusu võidukäik. Lk 126-129
2. Põhjapoolsed rahvad. Lk 130-133
X nädal
1. Suur rahvasterändamine ja Lääne-Rooma langus. Lk 134-137
2. Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Veerandi lõpuks õpilased:
- õpilased oskavad seletada olulisemaid teemakohaseid mõisteid ja teavad olulisemaid aastaarve
- kirjeldavad hellenistlikku kultuuri ja toovad välja selle suursaavutused
- teavad kes olid Archimedes, Eukleides, Ptolemaios, Hannibal, Julius Caesar, Octavianus, Kleopatra, Augustus, Cicero, Vergilius, Jeesus, Constantinus Suur
- teavad kes olid etruskid ja millega nad tegelesid
- kirjeldavad elu etruski linnriigis
- teavad kuidas tekkis Rooma riik
- kirjeldavad, kuidas valitseti Rooma vabariiki
- teavad miks said Kartaagost ja Roomast vaenlased ning kes nendevahelise võitluse võitis ja miks
- kirjeldavad ja analüüsivad miks ja kuidas sai Roomast suurriik
- teavad kuidas roomlased alistatud rahvaid kohtlesid
- kirjeldavad roomlaste usku ja eluolu, sealhulgas teavad olulisemaid jumalaid
- kirjeldavad roomlaste perekonna- ja hariduselu
- teavad miks puhkesid Roomas kodusõjad ja milliste tulemustega need lõppesid
- kirjeldavad keisririigi korraldust ja Augustuse valitsusaega
- kirjeldavad Rooma linna ja eluolu keisririigi ajal
- kirjeldavad Rooma kultuuri
- teavad kuidas tekkis ristiusk, kuidas see levis ja tunnevad selle põhiseisukohti
- iseloomustavad keiser Constantinuse poliitikat
- teavad miks ja kuidas algas ristiusu võidukäik
- teavad kus paiknesid germaani rahvad ja kirjeldavad nende eluolu
- kirjeldavad Rooma riigi jagunemist ja Lääne-Rooma riigi langust
- teavad miks toimus suur rahvasteränne ja kust kuhu rännati

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat hindamist. Neljanda veerandi hinne kujuneb kahest kontrolltööst ja tunnihindest (tunnikontrollid, suulised vastamised ja tunnitööd). Tunnihinded annavad veerandi lõpuks kokku ühe arvestusliku hinde, mille osakaal lõpphindes on 1/3.
Tegemata või hindele "2" või "1" hinnatud tööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Järgi saab vastata ainult hinnet "2" ja "1". Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord. Tunnikontrollide ja suuliste vastamise toimumise korra üle otsustab õpetaja. Tunnikontrolli võib kirjutada ka osa õpilasi klassist, mitte terve klass korraga. Õpilane peab olema valmis vastama iga tund. Tunnikontrolle ja suulisi vastamisi järgi vastata ei saa. Kui õpilane ei ole mingil põhjusel saanud antud tunniks õppida, siis ta annab sellest õpetajale teada enne tunni algust, hilisemaid vabandusi arvesse ei võeta.
Kirjalikke tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne „5”
75-89% hinne „4”
50-74% hinne „3”
20-49% hinne „2”
0-19% hinne „1”
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00 ruumis 409.