Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 21. märts 2017. a. kell 09.01
Muudetud: 21. märts 2017. a. kell 09.01

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel väga tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteerima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

31.03 Lähme mõisnikule külla õ.lk. 74 - 77, tv lk. 76 - 78
07.04 Kordamine kontrolltööks õ.lk. 70 - 85
21.04 Kontrolltöö .
28.04 Kahekordne vabadussõda õ.lk. 94 - 97, tv lk. 95 - 97
05.05 Kordamine õ.lk. 86 - 101
12.05 Kontrolltöö
19.05 Eesti rahva kannatuste aastad. Nõukogude aeg. Pääsemine õ.lk. 106 - 117, tv lk. 108 - 117
26.05 Kunsti - ja loovuslaager

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased:
- tunnevad olulisemaid teemakohaseid mõisteid ja daatumeid
- teavad olulisemaid ärkamisaja eelseid suurmehi ja oskab kirjeldada nende panust Eesti kultuurile
- annavad hinnangu Tartu ülikooli taasavamisele
- teavad millal ja miks toimus esimene maailmasõda ja kuidas see mõjutas Eestit ja Venemaad
- teavad millal, kus ja kuidas kuulutati välja Eesti Vabariik ning annavad sellele hindavad selle tähtust
- kirjeldavad eluolu esimeses Eesti Vabariigis
- teavad miks ja kuidas kaotati iseseisvus
- teavad kes olid Adolf Hitler ja Jossif Stalin ning hindavad nende tegevuse tagajärgi Eesti Vabariigile
- kirjeldavad eluolu Nõukogude ajal
- teavad, milliseid muudatusi tõi kaasa Nõukogude aeg
- kirjeldavad taasiseseisvumise protsessi ja annavad hinnangu selle olulisusele
- teavad miks, kuidas ja millal saavustas Eesti Vabariik taasiseseisvumise

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat hindamist. Teise kokkuvõtva hinde saavad õpilased ajaloos teise poolaasta lõpuks. See kujuneb kontrolltöödest, tunnitöödest (iseseisvad tööd, tunnikontrollid, suulised vastamised).
Tegemata või hindele "2" või "1" hinnatud tööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Järgi saab vastata ainult hinnet "2" ja "1". Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord. Tunnikontrollide ja suuliste vastamise toimumise korra üle otsustab õpetaja. Tunnikontrolle ja suulisi vastamisi järgi vastata ei saa. Kui õpilane ei ole mingil põhjusel saanud antud tunniks õppida, siis ta annab sellest õpetajale teada enne tunni algust, hilisemaid vabandusi arvesse ei võeta.
Kirjalikke tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne „5”
75-89% hinne „4”
50-74% hinne „3”
20-49% hinne „2”
0-19% hinne „1”
Konsultatsioon toimub esmaspäeviti kell 14.00 - 14.45 ruumis 303 ja järelvastamine neljapäeviti kell 13.00 - 14.45 ruumis 303 või kokkuleppel õpetajaga