Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 21. märts 2017. a. kell 08.30
Muudetud: 21. märts 2017. a. kell 09.08

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Kodulugu õpime, et äratada huvi oma kodukoha ja kodumaa vastu ning õppida seda austama ja väärtustama. Kodulugu tutvustab kohalikke traditsioone, kombeid, kultuuri- ja loodusväärtusi, aidates seeläbi ennast määratleda. Rõhku paneme Saaremaa ja Kuressaare tundmaõppimisele ja vaatleme selle eripärasid ja väärtusi. Koduloo kaudu muudame ajaloo õppimise õpilase jaoks isiklikuks ning suuname õpilast uurima oma perekonna ajalugu.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

30.03 Talupoja aeg õ.lk. 70 - 73, tv lk. 72 - 75
06.04 Priius, kallis anne õ.lk. 78 - 81, tv lk. 79 - 82
13.04 Eestlane astub ülikooli õ.lk. 82 - - 85, tv lk. 83 - 86
20.04 Aeg ärgata õ.lk. 86 - 89, tv lk. 87 - 90
27.04 Eesti Vabariigi esimene tulemine õ.lk. 90 - 93, tv lk. 91 - 94
04.05 Eesti aeg ja Eesti asjad õ.lk. 98 - 101, tv lk. 98 - 103
11.05 Jälle võõra võimu all õ.lk. 102 - 105, tv lk. 104 - 107
18.05 Õppekäik Kuressaare lossi
25.05 5.klasside kunsti - ja loovuslaagris

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

IV veerandi lõpuks õpilased:
- tunnevad olulisemaid teemakohaseid mõisteid ja daatumeid
- teavad, mis muutusi tõi talurahva jaoks kaasa pärisorjusest vabastamine
- teavad, kust leiti vahendeid talude päriseksostmiseks
- teavad olulisemaid ärkamisaja tegelasi ja annavad hinnangu nende panusele Eesti kultuurile
- teavad millal ja miks toimus Vabadussõda ja kirjeldavad selle käiku
- analüüsivad Vabadussõja tähtust
- kirjeldavad eestlaste kannatusi teises maailmasõjas ja uurivad selle kohta oma perekonna ajalugu

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundavat hindamist. Koduloos saavad õpilased kokkuvõtva hinnangu II ja IV veerandi lõppedes - arvestatud/mittearvestatud (A/MA). Hinnangu "arvestatud" saamiseks peavad õpilasel olema sooritatud kõik nõutavad tööd. Neljandal veerandil on kodulugu peamiselt ajalugu toetav aine ning eraldi hindelisi töid koduloos ei toimu.
Tegemata või hindega "2" või "1" hinnatud tööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord.
Konsultatsiooniaeg esmaspäeviti kell 14.00 - 14.45 ruumis 303 ja järelvastamine neljapäeviti kell 13.00 - 14.45 ruumis 303.