Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 18. märts 2017. a. kell 16.19
Muudetud: 24. märts 2017. a. kell 17.29

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (27.-31.03):
1.Tund 3a sõnavara. Lk.24-29
2.-3. Tund 3a. Perekond. Dialoogid lk.26-27, TV.t.3a

II NÄDAL (3.-7.04):
1. Tund 3b. Tekst: Minu pere. Lk.30-31, TV.t.3b
2.-3. Tund 3v. Omadussõna ja nimisõna käänamine seestütlevas käändes. Lk.32-35

III NÄDAL (10.-14.04):
1. JUTUSTAME oma perest. Seestütlev kääne - harjutused.
3. Kordamine KT-ks: III tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 3 tsükkel. - 12.04

IV NÄDAL (17. - 21.04):
1. Tund 4a sõnad. Lk. 36-39
2.-3. Tund 4a. Tere tulemast! Lk.36, TV.t.4a

V NÄDAL (24.-28.04):
1. Projektipäev.
2. Tund 4b. Tekst: Minu korter. Lk.40
3. Minu korteri plaan. TV.t.4b

VI NÄDAL (1.-5.05):
1. 1. mai.
2.-3. Jutustame oma kodust. Tund 4v. Järgarvud, seestütlev kääne. Lk.43

VII NÄDAL ( 8.-12.05):
1.-2. Tund 4v. Õppeained, nädalapäevad. Lk.47
3. Kordavad harjutused lk.50, TV.t.4v

VIII NÄDAL (15.-19.05):
1. Kordamine KT-ks: 4 tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: 4 tsükkel. 16.05
3. Tund 5a sõnavara. Lk.51-54

IX NÄDAL ( 22.-26.05):
1. -2.Tund 5a. Kus asub?Dialoogid lk.52-53
3. Kordamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - IIV perioodi teemad: pere, korter, õppeained;
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamisekskasutada sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas III veerandil läbitud keelematerjali: isikulised asesõnad omastavas ja osastavas käändes,omadussõna ja nimisõna käänamine seestütlevas käändes, järgarvud ;
7) oskab töödada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Kontrolltööd ( KT3, KT4,2) - 3 hinnet
Jutustamine perest ja kodust - 2 hinnet
Tunnikontrollid, kodutööd, suulised vastamised - 1 kokkuvõttev hinne
Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist, arvestatakse lapse arengut ja isikupäraseid võimeid.
Hindeid on võimalik parandada üks kord 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Tegemata tööd tähistatakse hindega 0, mis asenduvad veerandi lõpus puuduliku hindega juhul, kui õpilane ei tee tööd järele. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav kontrolltöö või kokkuvõttev hinne.
Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 69-50%
hinne 2 - 44-20%
hinne 1 - 19- 0%
Konsultatsioonid E kell 13.45--14.30 ruumis 410, järeltööd kokkuleppel

Õppekirjandus: I.Mangus" Kiirelt ja lõbusalt" 7.klasss, töövihik, CD
Õpetaja koostatud materjalid.