Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 16. märts 2017. a. kell 09.30
Muudetud: 16. märts 2017. a. kell 09.30

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuses taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL ( 27.-31.03):
1. Ainekaardi tutvustamine. Tund 3v. Kohakääne. Harjutused.
2. Kordamine: 3 tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 3 tsükkel. - 30.03

II NÄDAL (3.-7.04):
1.-2.Tund 4a. Kust ma võiksin teada saada?Lk.54-59
3. Sõnavara kordamine. Ristsõna koostamine - tund 4a.

III NÄDAL ( 10.-14.04):
1. Tund 4b. Võõras linnas. Lk.59-61
2.-3. Tund 4v. Omadus- ja nimisõnade käänamine osastavas käändes. TV.t.4v Lk.62-67

IV NÄDAL (17. - 21.04):
1. Kordamine: osastav kääne.
2. Kordamine KT-ks: 4 tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 4 tsükkel. Tund 5a sõnad. - 20.04

V NÄDAL (24.-28.04):
1. Tund 5a. Teater.Dialoogid. Lk.68-74
2. Tund 5b. Töö tekstiga. TV.t.5b. lk.75-77
3. Tund 5v. Omadus-ja nimisõna käänamine omastavas käändes.lk.78-83

VI NÄDAL (1.- 5.05):
1. Kordamine KT-ks: 5 tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: 5 tsükkel. Tund 6a sõnavara. - 3.05
3. Tund 6a. Kino.TV.t.6a

VII NÄDAL (8.-12.05):
1. Tund 6b. Kino. Tv.t.6b Lk.85-91
2.-3.Tund 6v. Alaleütlev kääne. Lk.94-97

VIII NÄDAL ( 15.-19.05):
1. Kordamine KT-ks: 6 tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: 6.tsükkel. - 17.05
3. Tund 7a. Eesti. Lk.100-105

IX NÄDAL ( 22.-26.05):
1.-2. Tund 7b. Eesti. Lk.106-107.
3. Õppeaasta lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest( IVveerandi teemad: Linn. Teater. Kino. Eesti.);
2) oskab kõnes ja kirjas kasutada IV veerandil läbitud grammatikamaterjali ( omadussõna +nimisõna käänamine omastavas, osastavas ja alaleütlevas käändes);
3) oskab tekstist leida olulist infot, kasutada sõnaraamatut, internetti ja teatmeteoseid infoallikana;
4) oskab õpitut kasutada lausete, dialoogide, märkmete ja lühitekstide koostamisel;
5) oskab esitada lihtsamaid küsimusi ja küsimustele vastata;
6) oskab lugeda ja tõlkida adapteeritud tekste, loeb häälega, korrektse häälduse ja intonatsiooniga;
7) omandab esmased teadmised Venemaa kultuuriloost;
8) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;
9) mõistab tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega, kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega.
Kontrolltööd - KT-3, KT-4, KT-5, KT-6 - 4 hinnet
Tunnikontrollid, vastamised, kodutööd - kokku üks kokkuvõttev hinne
Puudumise korral on tuleb kontrolltööd järgi teha. Parandada saab töid üks kord 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks ei tohi olla üle ühe puuduliku hinde.Kui töö on sooritamata või esitamata, kajastub see e-koolis "0"-na, mis asendatakse hindega peale töö sooritamist. Kui veerandi lõpus on sooritamata töid, asendatakse "0" hindega "1". Kui õpilasel on kodune töö tegemata, hinnatakse see hindega "2", mis kustutatakse peale töö esitamist.

Hindamine:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19 - 0%
Konsultatsioonid E kell 13.45-14.30 ruumis 410, järeltööd kokkuleppel
Õppekomplekt: I.Mangus "Kiirelt ja lõbusalt" - 8.kl, õpetaja koostatud materjalid.