Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 13. märts 2017. a. kell 21.30
Muudetud: 29. märts 2017. a. kell 14.39

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1.Sissejuhatus veerandisse,ainekaardi tutvustus. T11A Mis kell on?
2.Mis kellast?Millal? ja Kus keegi asub.
3.Mis kell on? Mis kellast?

II nädal
1.Tund 11b. Tekst: Minu päevaplaan.
2. Vestleme ja kirjutame oma päevaplaanist. Jutukese koostamine.
3.Jutustame oma päevast. Datelnõi pade˛- asesõnad. R lk.129

III nädal
1.Asesõna Datelnõi k. (kellel on lubatud/on vaja/ei ole vaja)Jutustame oma päevast.
2.Kinnistavad harjutused (datelnõi k. asesõna)
3.Kordamine kontrolltööks : 11.tsükkel

IV nädal
1.T12a. Minu harrastused. R lk.132-134
2.Kontrolltöö : 11.tsükkel. Luuletus "Pääsuke"
3.Minu harrastused, harjutused lk.135-137.

V nädal
1.Luuletuse vastamine. Minu harrastused, TV 12a (lk.71-76)
2.Tund 12b. Tekst "Minu harrastused"
3.Tund 12v - Datelnõi k.Nimisõna.

VI nädal
1.Mõistekaart -Harrastused"Minu harrastused";
2.Kirjaliku jutukese koostamine oma harrastustest.
3.Tekst "Kevad"

VII nädal
1.Omadussõna ja nimisõna Datelnõi kääne.
2.Kinnistavad harjutused -Datelnõi k. Tv 12v
3.Kordamine : 12.tsükkel

VIII nädal
1.Kontrolltöö 12.tsükkel -16.05
2.-3.Liikumist väljendavad verbid.

IX nädal
1.Liikumisverbid - kinnistav tööleht.
2.Omadus- ja nimisõna Predlo˛nõi kääne.Harjutused.
3. Kinnistav tööleht - Pmadus- ja määrsõna.

X nädal
1. Tekst "Suvi".Multifilm "Gena",Gena sünnipäevalaul.
2.. Kokkuvõte õppeaastast.Tagasiside.
3.Praktikanädal.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - IV veerandi teemad: Kellaaeg. Päevaplaan. Harrastused.Interneti rubriigid.Liikluskorraldus.
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks kasutada sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas IV veerandil läbitud keelematerjali: omadus- ja nimisõna, asesõna Datelnõi k., kui vana, kellaaeg; nimisõna mitmus.
7) oskab töödada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Õpitulemuste hindamise aluseks on õppekava üldosas sätestatud hindamise põhimõtted. Hindamise täpsem korraldus määratakse kooli õppekavas. Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise puhul keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega.Kujundaval hindamisel kasutatakse hinnangud ja antakse juhiseid õpitulemuse parandamiseks ( väga tubli, tubli, harjuta, korda konkreetset materjali jne). Kokkuvõtval hindamisel võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul hinnatakse nii tulemust kui ka protsessi.

Õppeveerandi kokkuvõtva hinde kujunemine
'* Õppetöö käigus hindeline ja kujundav hindamine :
-suulised vastused
- ettevalmistusega ja ettevalmistuseta tunnitöö, kodutööd,
- sõnavara (sõnad + fraasid õigekiri ja tähendus) tundmise kontrollimine ,mille eest saadud hinded on arvestusliku osakaaluga ning mis tuleb puudumise korral järele vastata
- TV hindamine valikuliselt
* Kokkuvõtvad hindelised tööd : 3 kontrolltööd
Veerandihinne pannakse välja õppeveerandi jooksul saadud arvestuslike hinnete alusel:
* 2 kontrolltööd :KT 4, KT 5 (hinne läheb II veerandisse)
* õppetöö käigus saadud hinded (suulised vastused,sõnavara omandamine,kodused tööd ,tunnikontrollid, jne.) moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde.

IÕK õpilase hindamisel:
1) arvestatakse õpilase õpioskuste iseärasustega;
2) materjal on lihtsustatud;
3) maht on vähendatud miinimumini, ainult põhivara;
4) õpilane võib kasutada abimaterjale ja õpetaja abi;
5) nõutakse ainult põhioskusi;

Kirjalike tööde hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%

Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
Kõik testid,s.h. tööd sõnavarale peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd ja sõnavarakontrollid järele teha. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele.
Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kolm tegemata kodust tööd hinnatakse "1"-ga ja seda hinnet parandada ei saa.


Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 7.klassile.
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid teisipäev kell 15.00-15.45 ruumis 204 , järeltööd kokkuleppel