Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Rist

klassiõpetaja

Kontakt: ruth.rist@oesel.edu.ee

Loodud: 11. märts 2017. a. kell 08.22
Muudetud: 4. mai 2017. a. kell 14.00

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal 27. - 31.03
http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3044
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_korrutamine
http://www.kool.ee/?9585
https://sites.google.com/site/eveklassid/matemaatika/viited-5-klassile

2. nädal 03.- 07.04
https://sites.google.com/site/eveklassid/matemaatika/viited-5-klassile

3. nädal 10 . - 04.04
Kümnendmurdude jagamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1

https://www.ixl.com/math/grade-7/add-and-subtract-decimals

4. nädal 17. - 21.04
http://www.miksike.ee/en/lmtests2.html?start=1&test=5898
http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten

5. nädal 24. - 28.04
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3044
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_korrutamine

6. nädal 01 - 05.05
http://www.kool.ee/?9548#5

Peastarvutamine
http://www.kool.ee/?9585

Aritmeetiline keskmine
http://www.thatquiz.org/tq-p-z0/?-j4g00-l4-p0

7. nädal 08. - 12.05
teisendamine
http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm

8. nädal 15. - 19.05
erinevaid mänge
http://phet.colorado.edu/et/simulations/category/math
http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&game=4151&cat=22&page=0

sudoku
http://www.jigsawdoku.com/

9. nädal 22. - 26.05
LOOVUSLAAGER

10. nädal
Praktika

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Arvestatakse aktiivset osalemist õppeprotsessis, tunniülesannete täitmist.
Arvuti matemaatikas saadud hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika hinnete hulka.
Kokkuvõttev hinne kantakse tunnistusele (A, MA) II ja IV veerandil lõpuks.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Esitamata töö või sooritamata töö kajastub eKoolis nullina. "0" , mis asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist. Järelvastamine toimub 10 päeva jooksul pärast töö tagasisidet

Konsultatsioonid ja järelvastamine neljaapäeviti kell 14.00 ruumis 306 või kokkuleppel õpetajaga.