Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 11abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 3. märts 2017. a. kell 20.20
Muudetud: 3. märts 2017. a. kell 22.00

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 3 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
1) huvituks võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeles;
2) kasutaks, täiendaks ja arendaks omandatud õpiviise- ja võtteid;
3) omandaks lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut;
4) julgeks ja oskaks suhelda õpitavas võõrkeeles erinevates situatsioonides,suudaks aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest ja vestlusest;
5) oskaks ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
6) tunneks õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nenede kasutamist kõnes ja kirjas;
7) tunneks huvi õpitava võõrkeele maa kultuuri ja kirjanduse vastu;
8) suudaks omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

3.kursus kestab 6.03 - 2.06.2017

I nädal
Toiduained. Arvsõna + nimisõna. Ainsusnimisõnad.
Dialoog 16. Menüü.
Audeerimisülesanne (Kohvikus).Traditsiooniline vene köök - video..

II nädal
Dialoogi koostamine - kohvikus,restoranis(paaristöö)
Dialoogide esitamine hindele. Päevik 17. (huvid ja harrastused)
Projektipäev.

Vaheaeg

III nädal
Dialoog 17 (Näitering, fotoring ja veel tahaks laulda)
Minu huvid ja harrastused - jutukese koostamine
Suulised esitlused (Minu huvid ja harrastused). TEes- ja isanimede käänamine.TV lk.36-37.

V nädal
Vene futurism. V.Majakovski luuletus "Kas teie suudaksite?"
Tõlkeharjutus (Huvialad); TV lk.36, 38
Kirjandi kirjutamine "Minu päev")

V nädal
Jutustamine oma päevast. Mitmusnimisõnad (pluralia tantum).
Dialoog 18 : Plaanid vaheajaks. Omadus+nimisõna mitmuses, käänamine.
Suur Reede

VI nädal
Laul "Ah, see õhtu" filmist "Ah, vodevill, vodevill"
Film "Ah vodevill,vodevill" I
Film "Ah vodevill,vodevill" II + test

VII nädal
Tund 19. Päevik ja dialoog 19.
Töö lühitekstidega "Haigused ja nende ravimine"; verb "boletj"(haige olema;valutama)
Dialoog "Arsti juures". TV lk.42

VIII nädal
Eessõnad, omadus- ja nimisõnaühendite käänamine mitmuses; TV h.74,75, 76.
Valmistumine suuliseks esitluseks (Tervis, enesetunne)
Suulised esitlused.

IX nädal
Esitlused. Tekst "Peterburi sünd"
Liikumisverbid
Liikumisverbid

X nädal
Filmiprogramm Sankt-Peterburgi vaatamisväärsustest
Loovtöö : powerpoint esitlus ühes Peterburgi vaatamisväärsusest.
Loovtöö jätkamine

XI nädal
Loovtöö esitlused -Sankt-Peterburgi vaatamisväärsustest. Päevik 23.
Vaatefilm "Moskva - Venemaa pealinn".
Filmi vaatamine - "Moskva pisaraid ei usu" 1.osa

XII nädal
"Moskva pisaraid ei usu", 2.osa
CV täitmine. Kokkuvõte õppeaastast.Tagasiside.Koondhinded.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1)on korranud põhikoolis läbitud grammatika põhivara
2) oskab väljendada ennast kursuse vältel läbitud teemadel: Eestimaa loodus, sümbolid, Tallinn; Toit; Harrastused ja huvialad; Enesetunne ja tervis; Sankt-Peterburg ja Moskva.
3) oskab õpitud teemadel esitada küsimusi ja neile vastata, avaldada oma arvamust, tuua välja olulist; koostada ja esitada dialooge.
4) on teinud suulised esitlused erinevatel teemadel (Minu lemmiktoit ja toitumisharjumused; Harrastused; Tervis ja enesetunne; Peterburi vaatamisväärsused;
5) loeb adapteeritud, originaaltekste ja luuletusi korrektse häälduse ja intonatsiooniga;
6) saab aru temaatikaga seotud tekstidest erinevate isikute esituses, oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele;
7) kasutab õigesti III kursusel läbitud grammatikamaterjali nii kõnes kui kirjas: määrsõnade moodustamine ja võrdlusastmed;näitavad asesõnad (see/need);määrsõnad (siin/siis, seal/sinna); nimisõna mitm. roditelnõi k.; palju/vähe/mitmed +mitmuse roditelnõi k., ainsuslikud ja mitmuslikud nimisõnad, liikumisverbis
8) kasutab õppetöös ja info leidmiseks sõnaraamatuid, kirjandust ja internetti.

Hindamine üles

- Testid, kirjandid, kirjad,suulised ettekanded peavad olema sooritatud vähemalt hindele "3"
- Testide hindamine:
"5" - 100-90%
"4" - 89-75%
"3" - 74-50%
"2" - 49%...

- Perioodi lõpus saab õpilane koondhinde,kui on sooritanud positiivselt kõik tunnikontrollid,ettekanded ja arvestuslikud testid ning esitanud kõik kirjalikud tööd.
- Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik kuni 10 päeva jooksul peale testi kätte saamist.
- Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud.
- 1 nõutud töö/ettekande mitterahuldavaks jätmine madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra. Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.
-Kõik tööd, testid ja suulised ettekanded tuleb sooritada. Puudimise korral on vaja KT-d ja ettekanded järele vastata.
-Tegemata töö märgitakse e-koolis "0" , kui töö jääb sooritamata,, asendub "0" hndega "1".
Hinded peavad olema parandatud kursuse viimaseks nädalaks.
Konsultatsioonid Neljapäeval kell 15.00-16.00 ruumis 204, järeltööd kokkuleppel.

Õppekomplekt:
Tatjana Trojanova "Russkij jazõk den za dnjom"10.kl. õpik,10.kl,TV, CD
Õpetaja poolt koostatud lisamaterjalid