Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Bioloogia: 7a, 7b, 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Gerta Nurk

bioloogiaõpetaja

Kontakt: gerta@oesel.edu.ee

Loodud: 12. jaanuar 2017. a. kell 16.59
Muudetud: 12. jaanuar 2017. a. kell 16.59

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus ning inimühiskonna ja tehnoloogia arengus;
2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades bioloogilist mitmekesisust;
3) on omandanud ülevaate elusloodusest, selle olulisematest protsessidest, organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara;
4) lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit;
5) planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi;
6) kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
7) kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;
8) saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkusest erinevates töövaldkondades;
9) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning on motiveeritud elukestvaks õppeks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Lindude mitmekesisus.
2. Lindude kohastumused.
3. Jalgade ja nokkade kuju sõltuvus toitumisest ja elupaigast
4. Lindude tähtsus looduses ja inimese elus
5. Lindude ohustatus ja kaitse.
6. Kaitsealused linnuliigid.
7. Lindude sigimine. Linnulaul.
8. Kordamine
9. KONTROLLTÖÖ (Linnud)
10. Imetajate kohastumused
11. Ehituse sõltuvus elupaigast
12. Imetajate süstemaatika. Eesti imetajad
13. Imetajate tähtsus looduses ja inimese elus
14. Imetajate ohustatus ja kaitse. Kaitsealused liigid ja võõrliigid.
15. Kordamine
16. KONTROLLTÖÖ
17. Aine- ja energiavahetus. Toitumise tähtsus. Ainevahetusprotsessid . Energiavajadus.
18. Taim- ja loomtoiduliste ehituslikud iseärasused
19. Segatoidulised. Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) seostab lindude ja imetajate tunnuseid nende elukeskkonnaga;
2) teab loomarühmadele iseloomulikke kohastumusi;
3) analüüsib selgroogsete loomade erinevate meelte olulisust sõltuvalt nende elupaigast ja -viisist;
4) oskab nimetada Eestis leiduvaid liike;
5) analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses;
6) leiab ning analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta;
7) väärtustab selgroogsete loomade kaitsmist.

Hindamine üles

Õppeveerandi jooksul hinnatakse tunnitööd, iseseisvaid töid, tunnikontrolle, koduseid töid, kontrolltöid. Veerandi hinne on saadud hinnete keskmine. Juhul, kui veerandi hinne jääb kahe erineva hinde vahele, saab määravaks kontrolltöö eest saadud hinne.

Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust on hinnatud hindega «2» või «1» , antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.

Konsultatsioon ja järelevastamine toimub esmaspäeviti 15.00-17.00 ruumis 105