Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 10. jaanuar 2017. a. kell 23.39
Muudetud: 11. jaanuar 2017. a. kell 00.34

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata jja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (9.-13.01)
1. III veerandi ainekaardi tutvustamine. Nimisõna mitmus. Nominatiiv. Teema 2B
2. Eessõnad, genitiiv-käändelõpud, eessõnade tähendused. Harj.2-29
3. Kordamine harj.2-30, 2-32, 2-33, 2-34

II NÄDAL ( 16.-20.01)
1. Test - 16.01
2. Daativ-käändelõpud, eessõnad. Lk.48-49, harj.2-35
3. Kordamine

III NÄDAL (23.-27.01)
1. Akusatiiv - käändelõpud, eessõnad. Lk.49-50, harj.2-36, 2-37
2. Kordamine
3. Test - 25.01

IV NÄDAL (30.01-3.02)
1. Instrumentaal - käändelõpud, eessõnad lk.50-53 harj.2-38, 2-40, 2-41, 2-42
2. Kordamine harj.2-43, 2-44, 2-45, 2-46, 2-47
3. Prepositsionaal - käändelõpud, eessõnad lk.54 harj.2-48

V NÄDAL (6.-10.02)
1. Kordamine harj.2-49
2. Test - 7.02
3. Eessõnade ja käänete lõppude kordamine

VI NÄDAL (13.-17.02)
1. Maaklerite kool lk.40 sõnavara, harj.2-25
2. Toa kirjeldamine harj.2-26, 2-27, 2-28
3. Sõnavara ja teksti vastamine lk.40-43

VII NÄDAL (20.-24.02)
1. Teema 3A Sõbrad - sõnavara, dialoog harj.3-1
2. Välimuse kirjeldamine - sõnavara, harj.3-2, 3-3, 3-4, 3-5
3. Kordamine harj.3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12

VIII NÄDAL (27.02.-03.03)
1. Iseloom - sõnavara, dialoog harj.3-14
2. Harj. lk.60,61 omadussõnad, iseloomu väljendavad nimisõnad
3. Kordamine harj.3-20, 3-21, 3-22

IX NÄDAL (06.-10.03)
1. Sõnavara vastamine hindele. Tüli - sõnavara lk.62
2. Dialoogid harj.3-23, 3-24, 3-24
3. Armastus - sõnavara lk.64, 65. Harj.3-31, 3-32

X NÄDAL (13.-17.03)
1. Sõnavara hindele vastamine. Telefonikõne - sõnavara lk.66
2. Dialoogid 3-34, 3-35, 3-37, 3-38, 3-39, 3-40, 3-41
3. Kordamine, kokkuvõtted veerandi õpitulemustest

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires (III veerandil - välimus ja iseloom, tüli, armastus, telefonivestlus, korteri kujundus) aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest, oskab neil teemadel lühidalt vestelda;
2) mõistab õpitud teemade piires olulist;
3) oskab lugeda ja tõlkida adapteeritud teksti, tekstist infot leida, esitada küsimusi ja neile vastata;
4) kasutab keelt korrektse häälduse ja intonatsiooniga;
5) oskab kasutada kõnes ja kirjas III veerandil läbitud grammatikamaterjali: eessõnade kasutamine, omadussõnade võrdlusastmed, käänamine: omadussõna +nimisõna;isikulised asesõnad; sidesõnad
6) oskab kasutada tunnisõnastikku, sõnaraamatut ja internetti;
7)töötab iseseisvalt, paaris ja grupis;
8)mõistab tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasvestleja kõnet.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppeprotsessi edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse nii kujundavat hindamist igapäevase õppeprotsessi käigus kui kokkuvõtvat hindamist.

Õppeveerandi vältel toimub hindamine alljärgnevalt:
1) suulised vastamised -1 kokkuvõttev hinne
2) sõnade kontroll - 1 kokkuvõttev hinne
3) kirjalikud vastamised(kodused ja tunnitööd) - 1 kokkuvõttev hinne
4) testid - 3 kokkuvõtvat hinnet

Kontrolltööd (testid) jm tööd kogub õpilane (õpi)mappi.
Kõik testid peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele. Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi (v.a haiguste korral - siis õpetajaga kokkuleppel). Konsultatsioon T kell 15.00-15.45 ruumis 005. Lisakonsultatsioonid ja järelvastamine õpetajaga kokkuleppel.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Veerandi koondhinne kujuneb kõigi veerandi vältel saadud hinnete põhjal, kõik koondhinded on võrdse kaaluga

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 70- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -69% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust