Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 10. jaanuar 2017. a. kell 17.14
Muudetud: 11. jaanuar 2017. a. kell 13.02

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. Käänete süsteem. Armastama keda? mida?
2. Tegusõnad, mis kuuluvad B.n juurde.
3. Kordav tunnikontroll. Tegusõnade pööramine..

II nädal
1. Harjutused B.n käändele.
2. Tõlkeharjutus.
3. Hindamine B.n.

III nädal
1. Läheme kohvikusse! Toiduained grupiti. Mis see on?
2. Minu menüü. Mis on minu lemmiktoidud, mida söön iga päev, mida söön koolis.
3. Koosta tekst jutustamiseks. Minu menüü.

IV nädal
1. Jutustamine teemal Minu menüü.
2. Nimisõna, omadussõna, T.n
3. Kellena? Millena? Kellega? Millega?

V nädal
1. Kelleks ma tahan saada? Ametid.
2. Kes töötab kus?
3. Tegusõnad seoses ametitega. Töötama, tegelema, õppima.

VI nädal
1. Käänded. T. n.
2. tegusõna ja kääne
3. Omadussõna+nimisõna.

VII nädal
1. Hindamine. Sõnavara. Kes kus töötab?
2. Kuidas ma riietun?
3. Tegusõnad seoses riietusega. Pööramine. Kandma, riietuma, selga panema.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased
* oskavad kasutada B.n käänes koos omadussõnaga.
* tuletavad meelde toiduainete nimetused, õpivad ka uusi sõnu.
* oskavad öelda, mis on nende lemmiktoit, jutustada päeva söögiaegadest ja mida siis sööme jne
* oskavad juhatada teed.
* osavad pöörata tegusõnu
* Oskavad rääkida Kuressaare linnast.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat ja kujundavat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega. Kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Arvestatakse õpilase individuaalsusega.
Hinnatakse:
Tunnikontrollid,etteütlused, kodutööd, vastamised, sõnade tööd ( õigekiri+tähendus), tunni töö
Kõik hinded on võrdse kaaluga. Hinne moodustub keskmise hinde arvutamisel, kusjuures ühe negatiivse hinde võib õpilane järele vastata, enne keskmise hinde arvutamist.
Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha 10 päeva jooksul. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Veerandihinne "5" pannakse õpilasele, kellel ei ole ühtki mitterahuldavat või puudulikku jooksvat hinnet. Ühte hinnet on võimalik parandada ka juhul, kui keskmise hinde arvutamisel jääb puudu 0,1 punkti, (näit 3,4)
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%

Konsultatsioonid ja järeltööd esmaspäeval peale 7. tundi või kokkuleppel õpetajaga. Ruumis 002.