Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 10. jaanuar 2017. a. kell 13.59
Muudetud: 10. jaanuar 2017. a. kell 17.07

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. Nädalapäevad. Millal? Esmaspäeval, teisipäeval...
2. Eile, täna, homme, ülehomme, üleeile. Numbrid 1-10
3. Harjutame numbrite lugemist ja kirjutamist.

II nädal
1. Mis see on või kes see on?
2. Minu perekond. See on...., aga see on.....
3. Tunnikontroll nädalapäevadel.

III nädal
1. Kordame numbreid.(Ypok 12).
2. Arvutame kümne piires.
3. Kordame kelle oma?

IV nädal
1. Laulame lk 58
2. Kes see on? See on minu õde/tädi/onu/isa.....
3. Kes ma olen? Venepärased nimed. Nimede lühikesed vormid.

V nädal
1. Kuidas sind kutsutakse? Teda/teid? Kes nad on? lk 63
2. Minu oma.
3. Ees- ja isanimepidi kutsumine. lk 67 harjutame

VI nädal
1. Mul on vend. Pereliikmed. Mõned enamlevinud ametid.
2. Harjutame sõnade kirjutamist. Kes ta on? Mis amet tal on?
3. Harjutame mitmuse moodustamist. lk 71.

VII nädal
1. Kus ma elan? Tegusõna. "Elama" Eesi-Eestis/Tallinn-Tallinnas/Moskva-Moskvas.
2. Minevik. Tegusõna "olema" ja "elama" minevikuvormid.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilased saavad kindluse lugeda ja kirjutada vene keelt.
* Õpilased oskavad viisakalt vestlust alustada.
* Õpilased oskavad viisakalt tervitada ja hüvasti jätta.
* Õpilased oskavad nimetada pereliikmeid,
* Õpilased oskavad küsida kes? ja kus?
* Õpilased õpivad pöörama venekeelseid tegusõnu olevikus ja minevikus.
* Oskavad rääkida enda isiklikest asjadest, kasutades väljendit "Minu oma".

Hindamine üles

6. klassi kolmandal perioodil hinnatakse:
1. Numbrite tundmist.
2. Dialoogi "Kes? Kus elab?"
3. Hinne lugemise eest. Seostatud tekst.
4. Hinne kirjutamise eest. Õpitud sõnade kirjutamine etteütluse järgi.
5. Õppeperioodi hinne õppetööks valmisoleku eest, tunnist osavõtt. Vene keele vihik.
Kõik hinded on võrdse kaaluga.

Kasutatav õppekirjandus Elena Kortšagina "Kutse Venemaale"

Õpilastele pakutud võimalust käia konsultatsioonil või harjutustunnis. Esmaspäeval peale 7. tundi või kokkuleppel õpilasega ka muul ajal. Ruumis 002.