Päevakava eKool Huviringid Meie KG

E-koduõppe korraldus

Koolist, 27. märts 2020

E-koduõppe korraldus Kuressaare Gümnaasiumis 17. aprillini 2020. a.

1. eKool on keskne õppeinfo ja juhiste jagamise keskus. Kõigil õpilastel (I kooliastmes vanematel) peab olema isiklik kasutajakonto.

Kasulikud äpid:

2. Õppeinfo edastatakse vastavalt kehtivale tunniplaanile.

3. Tunniplaanikohase tunni sissekande teeb õpetaja eKooli ainepäevikusse: kuupäev, teema. Tunni kirjelduse lisamine ei ole vajalik. Koolipäeva õppeülesanded kantakse päevikusse kodutööna hiljemalt sama päeva hommikul kella 9-ks (sh korratakse tunniplaanijärgselt pikemaajalisi tööülesandeid).

4. Kodutöö andmisel õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet, mis on madalam, kui tavapäraselt klassiruumis. Päeva õppetööks ei peaks kuluma aega rohkem kui 4 tundi I kooliastme õpilasel ja 5-6 tundi II-III kooliastme õpilasel (olenevalt päeva tunniplaanist ka vähem). Sinna hulka ei arvestata puhkepause. Soovitatav on mitme aine teadmisi ja oskusi arendavad ülesanded anda ühe pikemaajalise õppeülesandena ning teadmisi ja oskusi hinnata/tagasisidestada vastavates ainetes. Pikemaajalised ülesanded lihtsustavad õpilase päevakava. Soovitav on vältida täiendavate koduülesannete andmist lisaks juhendatud e-õppele.

5. Tööülesande esitamise tähtaeg on soovitatav anda võimalusel pikemaajalisem (kodutöö võib õpilasele esitada ootamatuid digitehnilisi probleeme).

6. Õpetaja tagab oma õpilastele (vajadusel ka lapsevanematele) otsesuhtluse võimaluse kokkulepitud ajal ja vormis. Õpetaja on edastanud õpilastele oma kontaktid. Ka e-õppe korral on õpetajal reguleeritud tööaeg (üldjuhul kuni k 9-16).

KG õpetajatel e-posti aadress: Eesnimi.Perekonnanimi@oesel.edu.ee.

Klassijuhataja vahendab oma klassi õpilaste ja vanemate probleeme ja ettepanekuid aineõpetajatega.

7. Õpilane/lapsevanem kontakteerub õpetajaga, kui õppeülesannete täitmisel tekib probleeme. Õpilaste ja lastevanemate e-posti kirjalikele küsimustele vastatakse hiljemalt järgmisel tööpäeval.

8. e-õppes on oluline õpetajal anda õpilastele järjepidevat motiveerivat ja edasiviivat tagasisidet eKooli päevikus või õppetööd läbiviidavas keskkonnas. Õpilast teavitatakse tööülesannet andes, kuidas toimub tagasisidestamine ja hindamine. Õpetaja annab sõnalist tagasisidet (vajadusel ka mitmekordselt vigade parandamist õpilase poolt) ja hindab siis, kui on veendunud, et õpilane on õpetaja tagasisidet arvestavalt õpioskused omandanud oma võimetele vastavalt.

9. Hindamine I kooliastmes. Vaid sõnalised hinnangud. E-õppe perioodil ei kasutata kokkuvõtvat hinnangut T, P, O.

10. Hindamine II-III kooliastmes. Soovitatav on rakendada kokkuvõtvat hindamist ehk mitme töö hinnangute koondamine üheks kokkuvõtvaks hindeks. E-õppe perioodil rakendatakse mitteeristavat hindamist kõigis õppeainetes – arvestatud (AR) või mittearvestatud (MA). Nulli „0” võib kasutada tähtajaliselt esitamata tööülesande puhul. Õpilase motiveerituse tõstmiseks võib suurepäraselt teostatud tööle anda numbrilise hinde „5”. Hinnang mittearvestatud on erand, mida kasutatakse pärast mitmekordselt tööülesande tagasisidestamist ja kontrollimist. Õpilasele antakse võimalus MA ja märkega „0” töö järelvastamiseks ehk parandamiseks. Trimestri kokkuvõttev hindamine täpsustatakse 4. maiks.

11. Hindamine gümnaasiumis. 12. klassi õpilaste õppetegevus mitte-eksami ainetes lõpeb 16. aprilliks kursuse- ja kooliastmehinnetega.

Gümnaasiumiastme kursuseõppes on õpetajal õigus teha sisulisi muutusi kursuse ainekavas lähtudes tegeliku õppetöö mahust; kursusehindena võib kasutada arvestuslikku hindamist alates 16. märtsist kuni käesoleva õppeaasta lõpuni.

12. Klassijuhatajad on oma õpilastele ja nende vanematele toeks teistmoodi õppimisel, õpimotivatsiooni hoidmisel, õppeülesannete täitmise jälgimisel. e-õppes ilma mõjuva põhjuseta mitteosalemine loetakse koolikohustuse mittetäitmiseks ning sel puhul kaasatakse tugimeeskonna liikmed.

13. Lapsevanem teavitab klassijuhatajat kui kodus puuduvad vajalikud töövahendid või neid ei jätku pere kõigile lastele.

14. Õpilast juhendatakse oma õpitegevust planeerima tulevikku vaatavalt – st pühendada aega ka pikema tähtajaga ülesannetele: loovülesanded, loovtööd, projektid, uurimistööd!

15. Lapsevanemal on kohustus teavitada klassijuhatajat õpilase haigestumisest. Klassijuhataja märgib õpilase eKoolis põhjendatud puudujaks, mis on nähtav ka klassi aineõpetajatele. Sel juhul ei pea haige laps e-õppe ülesandeid tähtajaliselt lahendama. Tervenedes vastab õpilane õpetajaga kokkuleppel vajalikud õppeülesanded järele.

Esmaseks prioriteediks eriolukorras on koolipere kõigi osaliste tervis ja toimetulek. Distantsõppe perioodil tuleb järgida digihügieeni ja digitervishoiu põhimõtteid:

  • Digihügieen e digivahendite otstarbekohane ja jätkusuutlik kasutamine! Hoidu viirustest!
  • Järgi internetis viisaka käitumise reegleid e netiketti!
  • Suhtle internetis nutikalt (ära koorma e-posti, jaga materjali lingiga)
  • Mõtle enne, kui midagi postitad!
  • Hoolitse arvuti kasutamisel oma tervise eest. Ära kasuta arvutit pikka aega järjest. Tõuse iga 15-20 minuti järel püsti ja puhka.
  • Stressiga toimetulek viiruspuhangu ajal (WHO soovitused)

Koolivaheaeg toimub 20.-26. aprill.

Õppealajuhatajad Anu Saabas (Anu.Saabas@oesel.edu.ee) ja Maidu Varik (Maidu.Varik@oesel.edu.ee).

Kuressaare Gümnaasium on suletud 1. maini

Õppetöö, kuni 1. mai 2020, Maidu Varik

Tänane juubilar ei soovi erilist tähelepanu, aga tema nimi on toimetusele teada! / Gert Lutter
Personaalia, 6. aprill 2020, Eve Tuisk ja Gert Lutter
Youtube video!
Varia, 5. aprill 2020, Kristin Lauri
Saaremaa / Kennet Aedmäe
Kultuur, 4. aprill 2020, Ene Pidmann
Tibud! / 1.b klass
Klassilood, 3. aprill 2020, Raina Tiidovee
Rait Kangur tervitab! / Rait Kangur
Youtube video!
Personaalia, 2. aprill 2020, Eve Tuisk
E-küll / erakogu
Sport, 1. aprill 2020, Ülle Räim
„Siilike, kes kuulas kõiki“ / Ulrika Kestere
Kultuur, 1. aprill 2020, Tiina Kaup
Õpilasüritused, 18. märts 2020, KG arhiiv
Õpilasüritused, 11. märts 2020, Gert Lutter
Varia, 3. märts 2020, KG arhiiv
Aktused, 21. veebruar 2020, Gert Lutter
Õpilasüritused, 20. veebruar 2020, Gert Lutter
Õpilasüritused, 17. veebruar 2020, Gert Lutter
Õpilasüritused, 14. veebruar 2020, Gert Lutter
Õpilasüritused, 13. veebruar 2020, Gert Lutter
Sport, 12. veebruar 2020, Kristin Lauri
Üritused, 9. veebruar 2020, Gert Lutter
Üritused, 9. veebruar 2020, Maria Koppel
Kuressaare Gümnaasium
Avatud tööpäevadel 7:00–20:30
L 9:00–17:00, P 11:00–19:00
E-post: kool@oesel.edu.ee
Aadress:
Nooruse 1
93815, Kuressaare
Reg kood 75028022
Kontaktid:
Telefon: +372 45 56 575
Ujula: +372 45 56 563
Kooliarst: +372 51 24 607
Koolituskeskus Osilia
Telefon: +372 45 56 576
www.oesel.ee/osilia
E-post: osilia@oesel.edu.ee
Saaremaa Vallavalitsus
EE501700017000767802 Luminor Bank AS
EE262200221032949028 Swedbank AS
EE711010602007392002 SEB Pank AS
© Kuressaare Gümnaasium 2020