B-võõrkeel (V): 6_grupp

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeele õpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 10. september 2019. a. kell 16.57
Muudetud: 10. september 2019. a. kell 16.57

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime?

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa)

I nädal
1. Tutvume uue õppeainega.
2. Slaavi tähestik. Erinevused ladina tähestikust.
3. Harjutame tähtede kirjutamist.
II nädal
1. Tere hommikust! Tere päevast! Tere õhtust!
2. Tere! Head aega (sina/teie)!
3. Harjutame väikeseid dialooge tervitustega ja hüvastijättudega.
III nädal
1. Tähtede õppimine, töövihiku harjutused, õpikust lugemine.
2. "Tema" või "Temake"?
3.Tähestikuline järjekord.
IV nädal
1. See on kaart.
2. Loeme maade nimesid ja leiame nad kaardilt. Mis on pealinn?
3. Kirjutame etteütlust.
V nädal
1. Minu oma/sinu oma
2. Missugune?
3. Loeme õpikust sõnu, teeme tv ülesandeid ja harjutame kirjutamist.
VI nädal
1. Nimed.
2. Õpime uusi tähti, harjutame kirjutamist.
3. Kirjutame etteütluse järgi.
VII nädal
1. Minu oma. Sinu oma
2. Tema oma. Seeon minu kool. See on minu maja.
3. Harjutame lugemist ja kirjutamist.

VIII nädal
1. Missugune?
2. Nimisõna+omadussõna
3. Nimisõna ühildamine omadussõnaga. Hindame nimisõna ja omadussõna ühildamist.

IX nädal
1. See on minu sõber. Mis ta nimi on? Tema nimi on...
2. Harjutame dialoogi "See on minu sõber..." Hindame suulist dialoogi.
3. Missugune? Uus, vana, raske. Sookategooria.

X nädal
1. Kes see on? Kus ta on?
2. Kes see on? See on minu õde/tädi/onu/isa.....
3.Kus on sinu tädi? Vaat seal!

Milliseid oskusi õpilased saavad?

* Õpilased saavad kindluse lugeda ja kirjutada vene keelt.
* Õpilased oskavad viisakalt vestlust alustada.
* Õpilased oskavad viisakalt tervitada ja hüvasti jätta.
* Õpilased oskavad nimetada pereliikmeid,
* Õpilased oskavad küsida kes? ja kus?

Hindamine

6. klassi teisel perioodil hinnatakse:
1. Nimisõna ühildamist omadussõnaga.
2. Dialoogi "See on minu sõber.... Mis ta nimi on? Tema nimi on..."
3. Hinne lugemise eest. Seostatud tekst.
4. Hinne kirjutamise eest. Õpitud sõnade kirjutamine etteütluse järgi.
5. Õppeperioodi hinne õppetööks valmisoleku eest, tunnist osavõtt. Vene keele vihik.
Kõik hinded on võrdse kaaluga.

Kasutatav õppekirjandus Elena Kortšagina "kutse Venemaale"

Õpilastele pakutud võimalust käia konsultatsioonil või harjutustunnis. Esmaspäeval peale 7. tundi või kokkuleppel õpilasega ka muul ajal. Ruumis 002.