Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Muusika: 2c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anita Kangur

muusikaõpetaja

Kontakt: anita.kangur@oesel.edu.ee

Loodud: 2. detsember 2019. a. kell 15.21
Muudetud: 2. detsember 2019. a. kell 15.30

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

26.11, Kadripäeva kommetest. Kadrilaul, Tondimäng+mäng. Talurahva mäng.
28.11. Kivikasukas. Kõnekaanon, mõiste kaanon tutvumine.

03.12. Kolme-osaline taktimõõt, lööme takti. Muti metroo, Laevuke läks merele.
05.12. Sügistalgud, Lumehelbeke. Advendiajast. Hanepojad.

10.12. Päkapiku töö, Pagari piparkook. Jõulud, jõululaulud: Jõululaul+kandlesaade. Tiliseb, tiliseb aisakell+kuljused.
12.12 Oh, kuusepuu. Haldjate jõuluöö, jt.+rütmisaade.

17.12. Ma olen väike karjane. Teeme ise laulu õpitud astmetel. MK pala.Tiliseb, tiliseb aisakell+kuljused
19.12 Jõulumaal-õpime kuulmise järgi, Oh, kuusepuu, Haldjate jõuluöö, Jõulukaraoke.

07.01. Uue aasta tähistamine. Radi-ridi ralla+kandlesaade, Lumemehest-õpime kuulmise järgi.
09.01 Väravamäng+liikumine. Veere, päike+saade pillidega.

14.01. Päike ja kuu, laulame rütmiseeritud astmenoodist, vanarahvatarkused.
16.01. Pillerpall-õpime kuulmise järgi. Laul ja töö, tv ül.47, 48 lahendamine.

21.01. Mina ja sina, sõbrapäevast. Plokkflöödil õpitud nootide kordamine. Poisid, ritta harjutamine.
23.01 Laul sõprusest-tantsime kaasa. Tv ül. 49, 50 täitmine.

28.01. Rännumees-õpime kuulmise järgi, juurde laulumäng.
30.01. Jõgi-õpime AN-ga. Uued astmed alumine RA ja SO, juurde saade väikekandlel.

04.02. Mamma marakaa-õpime kuulmise järgi, juurde saade rütmipillidel. Rütmiharjutus kaanonis.
06.02. Me oleme pillimehed-õpime kuulmise järgi, klassi solistidele laulude valimine, harjutamine.

11.02. Tv ül 53 lahendamine, plokkflöödipala harjutamine. Kõige suurem sõber-kuulmise järgi.
13.02. Mu isamaa mu õnn ja rõõm, EV sünnipäevast. Tv ül.54 täitmine. Üks väike maa, Mu koduke-õpime kuulise järgi.

18.02. Eesti hümni kordamine. Mu koduke-õpime kuulise järgi.
20.02. Üks väike maa, Mu koduke-õpime kuulise järgi. Eesti hümn ja Kooli laulu kordamine.

03.03. Vastalapäeva kommetest. Vastlad, saade rütmipillidel ja väikekandlel.
05.03. Tv.ül.56 täitmine. Vastlasõit, pastlasõit, tuhkapäevast.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kirjutada noote joonestikule, teab kuidas tõmmata noodivarsi. Teab rütmide TA, TI-TI, PAUS, TA-A ja TA-A-A vältusi, oskab neid taktidesse grupeerida. Suudab saata laule keha-, plaat- ja rütmipillidel, tunneb plaatpillide nimesid. Teab voldi, lõpumärgi, kordusmärgi ja tempo mõistet. Tunneb dünaamikatermineid forte ja piano, oskab neid musitseerimisel kasutada. Oskab laulda lihtsaid motiive RA, SO, MI, LE ja JO astmetel, märkida neid noodijoonestikule. Omab kuulamisharjumust ja teab ilmeka laulmise põhitõdesid. Omandab plokkflöödil d2 ja c2 noodi mänguvõtted, kasutab h1, a1 ja g1

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid (KH) lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 3 korda aastas trimestri lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“.
Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded noodivihikus.
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine, harjutused plokkflöödil.
Trimestri lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. laulad ilmekalt ja õige kehahoiuga
2. tunned kuuldeliselt astmeid RA, SO ja MI,LE, JO, tead nende asukohta noodijoonestikul
3. laulad peast 2-3 laulu, sh EV hümn.
4. tunned plokkflöödil d2, c2, h1, a1, g1 mänguvõtteid ning kasutad neid pillimängus
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.