Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Matemaatika: 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Signe Vahkal

matemaatikaõpetaja

Kontakt: signe@oesel.edu.ee

Loodud: 2. detsember 2019. a. kell 11.05
Muudetud: 2. detsember 2019. a. kell 11.09

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 4 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste süsteemset tundmist, samuti suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase keele, sümbolite ja meetoditega erinevate ülesannete modelleerimisel nii matemaatika sees kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades.
Matemaatikapädevus hõlmab üldist probleemi lahendamise oskust, mis sisaldab endas oskust probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideed analüüsida, tulemuse tõesust kontrollida. Matemaatikapädevus tähendab loogilise arutlemise, põhjendamise ja tõestamise oskust, samuti erinevate esitusviiside (sümbolid, valemid, graafikud, tabelid, diagrammid) mõistmise ja kasutamise oskust. Matemaatikapädevus hõlmab ka huvi matemaatika vastu, matemaatika sotsiaalse, kultuurilise ja personaalse tähenduse mõistmist ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) võimaluste kasutamist.

Gümnaasiumi lõpetaja:
1) väärtustab matemaatikat, suudab hinnata ja arvestada oma matemaatilisi võimeid karjääri planeerides;
2) on omandanud süsteemse ja seostatud ülevaate matemaatika erinevate valdkondade mõistetest, seostest ning protseduuridest;
3) mõistab ja analüüsib matemaatilisi tekste, esitab oma matemaatilisi mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult;
4) arutleb loovalt ja loogiliselt, leiab probleemülesande lahendamiseks sobivaid strateegiaid ning rakendab neid;
5) püstitab matemaatilisi hüpoteese, põhjendab ja tõestab neid;
6) mõistab ümbritsevas maailmas valitsevaid kvantitatiivseid, loogilisi, funktsionaalseid, statistilisi ja ruumilisi seoseid;
7) rakendab matemaatilisi meetodeid teistes õppeainetes ja erinevates eluvaldkondades, oskab igapäevaelu probleemi esitada matemaatika keeles ning interpreteerida ja kriitiliselt hinnata matemaatilisi mudeleid igapäevaelu kontekstis;
8) tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise (graafik, tabel, valem, diagramm, tekst), oskab valida sobivat esitusviisi ning üle minna ühelt esitusviisilt teisele;
9) kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid (mudelid, teatmeteosed, IKT vahendid jne) ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Võrrandid. Võrratused

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse eesmärkide seadmisel juhindun vabariiklikus matemaatika ainekavas antud eesmärkidest ja püüan tagada samas nõutud õpioskused.

Hindamine üles

Perioodi jooksul kaks etteteatatud kontrolltööd.
Mitterahuldavalt hinnatud tööle on võimalik teha üks järeltöö,tööle järgneva 10 päeva jooksul.
Tööde hindamine:90-100% hinne 5; 75-89% hinne 4; 50-74% hinne 3; alla 50% hinne 2.
Lõpphinne-summeeritakse õpilase poolt kontrolltööde eest saadud punktid ja arvutatakse protsent kogu(max)punktide summast eelpool antud skaala järgi.