Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Muusika: 3b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. detsember 2019. a. kell 00.40
Muudetud: 2. detsember 2019. a. kell 00.40

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

27.11 Plokkflöödiõpe. Kaanon, „Mängulaul” (lk 56) astmetega, kaanonis. Uus rütm TIRI-TIRI, „Mesimumm” (lk 60), „Loomade pidu” (lk 62).
29.11 „Mängulaul” (lk 56) plaatpillisaatega. TIRI-TIRI, „Mesimumm” (lk 60), „Loomade pidu” (lk 62).
04.12 Plokkflöödiõpe. Talv, „Lumeveski” (lk 65), „Tihane” (lk 66) ja „Metsas sirgus kuuseke” (lk 67) kandle saatel. Muusika kuulamine.
06.12 „Lumeveski” (lk 65), „Tihane” (lk 66), „Metsas sirgus kuuseke” (lk 67). „Päkapikk” (lk 70).
11.12 Plokkflöödiõpe. „Päkapikk” (lk 70). „Tooma laulukoor” (lk 71) ja „Jõulud jõudvad” (lk 72) kandle saatel. Õpitud laulud.
13.12 „Tooma laulukoor” (lk 71), „Jõulud jõudvad” (lk 72), „Läbi öö” (lk 73). „Piparkoogipoiste laul” (lk 74-75).
18.12 Plokkflöödiõpe.„Läbi öö” (lk 73). „Piparkoogipoiste laul” (lk 74-75), „Aisakell” (lk 78-79). Joonistame jõulusoovide pildi.
20.12 Jõulutegevuspäev.
08.01 Plokkflöödiõpe. „Mul ütle, miks?” (lk 76-77). „Koeruselaul” (lk 80) rütmisaatega. Uus rütm TAI-RI (lk 81), „Hüppa kaasa” (lk 82).
10.01 „Mul ütle, miks?” (lk 76-77). „Koeruselaul” (lk 80), „Hüppa kaasa” (lk 82). „Lumemees” (lk 83) astmetega, rütmisaatega.
15.01 Plokkflöödiõpe. „Lumemees” (lk 83) astmetega, rütmisaatega. Kordamisküsimused lk 79. 1 poolaasta hinded.
17.01 Õpitud talvelaulude kordamine. Soovimuusika.
22.01 Plokkflöödiõpe (d1-d2), ettemängimine. „Koeruselaul” (lk 80), „Lumemees” (lk 83) astmetega, rütmisaatega. "Tulge meie tantsuringi" (lk 84) plaatpillisaatega.
24.01 Pilt talvest. „Koeruselaul” (lk 80), „Lumemees” (lk 83), "Tulge meie tantsuringi" (lk 84). Tv lk 25 ül 51.
29.01 Plokkflöödiõpe. Rütmide ja astmete kordamine, kajamängud grupis ja individuaalselt. Õpitud talvelaulud.
31.01 Talvelaulude kordamine, „Lumemees” (lk 83). Tv lk 25 pilt "Koeruselaulust".
05.02 Plokkflöödiõpe. „Tulge meie tantsuringi” (lk 84) plaatpillisaatega, „Virulaste tants” (lk 85). Solistide lauluvõistlusest.
07.02 Solistide lauluvõistluse laulud. „Virulaste tants” (lk 85). „Tulge meie tantsuringi” (lk 84) - kandle saatel. Tv lk 27 ül 54, 55, 56.
12.02 Plokkflöödiõpe. Solistide lauluvõistluse laulud. Tantsust, J. S. Bach (lk 85-87), „Menuett” (lk 87). Sõbrapäevast. „Šooder” (lk 108) liikumismänguna. „Mu sõbrake” (lk 109). EV hümni 1. salm.
14.02 Solistide lauluvõistluse laulud. Sõbrapäevast. „Šooder” (lk 108), „Mu sõbrake” (lk 109). „Emakeel” (lk 111), „Vaikne kena kohakene” (lk 112). Tv lk 34 ül 65, lk 35 ül 67. EV hümni 2. salm.
19.02 Plokkflöödiõpe.Solistide lauluvõistluse laulud, „Emakeel” (lk 111), „Vaikne kena kohakene” (lk 112). „Pisike puu” (lk 114). EV hümni 3. salm.
21.02 EV aastapäeva aktused ja tegevuspäev.
Koolivaheaeg 22.02-01.03
04.03 Tv lk 36 ül 68, 69. Vastlapäevast lk 121. „Vastlalaul” (lk 121), pidekaar, astmed J-N. „Pillimehed” (lk 117) – marsime, juhatame, mängime rütmipille. Plokkflöödiõpe – mängime noodist lk 119-120. Solistide lauluvõistluse laulud.
06.03 „Meeril oli talleke” (lk 120). „Vastlalaul” (lk 121), „Pillimehed” (lk 117), „Pillimäng” (lk 118). Tv lk 40 ül 75.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda. Pentatoonika astmed on kuuldeliselt kinnistunud, ta teab nende asukohta noodijoonestikul. Õpilane suudab improviseerida lihtsaid meloodiaid lauldes või plaatpillil, tugevnenud on meetrumi ja rütmitaju, ta on tundma õppinud vokaal- ja instrumentaalmuusikat. Rütmiliste kaasmängude ja pillisaadete abil on arenenud õpilase koordinatsioon. Ta teab ilmeka laulmise põhitõdesid ning omab kuulamisharjumust.

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid (KH) lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 3 korda aastas trimestrilõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“.
Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded töövihikus.
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Trimestri lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. saadad laule keha-, plaat- ja rütmipillidel
2. tunned kuuldeliselt astmeid DI, RA, SO, NA, MI, LE, JO ja ülemine JO, tead nende asukohta noodijoonestikul
3. laulad peast 2-3 laulu, sh EV hümni
4. tunned plokkflöödil d2, c2, h1, a1, g1, f1, e1, d1 mänguvõtteid ning kasutad neid pillimängus.
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.