Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Muusika: 2a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 2. detsember 2019. a. kell 00.39
Muudetud: 2. detsember 2019. a. kell 00.39

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25.11 „Rongisõit” (lk 48-49), „Muti metroo” (lk 53). Advendiajast, „Lumehelbeke” (lk 55). „Saja, saja” (lk 56).
29.11 Plokkflöödiõpe. „Kõnekaanon”, „Laula, laula, lapsuke” (lk 47), „Rongisõit” (lk 48-49), „Muti metroo” (lk 53).
02.12 „Hanepojad” (lk 57). „Päkapiku töö” (lk 58) ostinatosaatega. „Piiluri laul” (lk 59).
06.12 Plokkflöödiõpe.„Lumehelbeke” (lk 55). „Saja, saja” (lk 56). „Hanepojad” (lk 57). Õpitud laulude kordamine, saated rütmipillidel.
09.12 „Pagari piparkook” (lk 60), „Oh, kuusepuu” (lk 61). „Jõululaul” (lk 62). Jõulukommetest lk 63, „Haldjate jõuluöö” (lk 64). Rütmiharjutus lk 64.
13.12 Plokkflöödiõpe.„Päkapiku töö” (lk 58) ostinatosaatega. „Piiluri laul” (lk 59). „Pagari piparkook” (lk 60), „Oh, kuusepuu” (lk 61).
16.12 Toomapäevast lk 60. „Jõululaul” (lk 62), „Haldjate jõuluöö” (lk 64). „Jõulumaal” (lk 66), „Tiliseb, tiliseb aisakell” (lk 67), „Läbi lume sahiseva”.
20.12 Jõulutegevuspäev.
06.01 „Radi-ridi-ralla” (lk 68), „Lumemehest” (lk 69). Laulumängud, „Veere, päike! (lk 71) väikekandle saatel.
10.01 Pokkflöödiõpe, „Radi-ridi-ralla” (lk 68), „Lumemehest” (lk 69). Õpitud laulud.
13.01 „Veere, päike! (lk 71) rütmipillidega, „Päike ja kuu” (lk 73). Õpitud talvelaulud, pildi joonistamine talvest.
17.01 Plokkflöödiõpe. 2. klassi ühislauluvara.
20.01 Õpitud talvelaulude kordamine. Astmed RA-SO-MI-LE-JO. "Päike ja kuu" (lk 73). "Radi-ridi-ralla" (lk 68).
24.01 Plokkflöödiõpe."Radi-ridi-ralla" (lk 68). Plaatpillidel helirea mängimine. Soovimuusika tund.
27.01 "Hiiretips" (lk 93), "Kaera-Jaan" (lk 74), tantsusammud. "Pillerpall" (lk 76).
31.01 Plokkflöödiõpe. Õpitud rütmide kordamine - rütmimõistatus. Tants, "Kaera-Jaan" (lk 74).
03.02 "Pillerpall" (lk 76), „Laul ja töö” (lk 77), „Mamma marakas” (lk 82). Solistide lauluvõistlusest.
07.02 Plokkflöödiõpe. Õpilaste kuulamine, solistide lauluvõistluse laulud. "Pillerpall" (lk 76), „Laul ja töö” (lk 77). Rütmipillimäng, „Mamma marakas” (lk 82).
10.02 „Hiiretips” (lk 93). Sõbrapäevast, „Sina ja mina” (lk 78), „Laul sõprusest” (lk 79). Solistide lauluvõistluse laulud. EV hümni 1. salm (lk 87).
14.02 Plokkflöödiõpe. Solistide lauluvõistluse laulud. „Sina ja mina” (lk 78), „Laul sõprusest” (lk 79). „Hiiretips” (lk 93). EV hümni 2. salm (lk 87).
17.02 Solistide lauluvõistluse laulud. „Kõige suurem sõber” (lk 84-85). EV hümni 3. salm (lk 87). „Üks väike maa” (lk 88), „Mu koduke” (lk 89), „Iga maa” (lk 90-91). Eesti lipu värvimine – tööleht.
21.02 EV aastapäeva aktused ja tegevuspäev.
Koolivaheaeg 22.02-01.03
02.03 Vastlapäevast. „Vastlad” (lk 92), saade väikekandlel. „”Vastlasõit-pastlasõit” (lk 94).
06.03 Plokkflöödiõpe. „Vastlad” (lk 92), „”Vastlasõit-pastlasõit” (lk 94). Solistide lauluvõistluse laulud.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kirjutada noote joonestikule, teab kuidas tõmmata noodivarsi. Teab rütmide TA, TI-TI, PAUS, TA-A ja TA-A-A vältusi, oskab neid taktidesse grupeerida. Suudab saata laule keha-, plaat- ja rütmipillidel, tunneb plaatpillide nimesid. Teab voldi, lõpumärgi, kordusmärgi ja tempo mõistet. Tunneb dünaamikatermineid forte ja piano, oskab neid musitseerimisel kasutada. Oskab laulda lihtsaid motiive RA, SO, MI, LE, JO astmetel, märkida neid noodijoonestikule. Omab kuulamisharjumust ja teab ilmeka laulmise põhitõdesid. Omandab plokkflöödil d2 ja c2 noodi mänguvõtted, kasutab h1, a1 ja g1 noote.

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid (KH) lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 3 korda aastas trimestri lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“.
Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded töövihikus.
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine, harjutused plokkflöödil.
Trimestri lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. laulad ilmekalt ja õige kehahoiuga
2. tunned kuuldeliselt astmeid RA, SO, MI, LE, JO, tead nende asukohta noodijoonestikul
3. laulad peast 2-3 laulu, sh EV hümni
4. tunned plokkflöödil d2, c2, h1, a1, g1 mänguvõtteid ning kasutad neid pillimängus
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.