Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12317 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

Kunst: 2b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Merle Tustit

klassiõpetaja

Kontakt: merletu@oesel.edu.ee

Loodud: 1. detsember 2019. a. kell 21.57
Muudetud: 1. detsember 2019. a. kell 22.14

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Kunstiõpetuse õpetamisega taotletakse, et õpilane
- arendab oma vaatlusoskust ning kujutlusvõimet ;
- arendab kujundilist ja ruumilist mõtlemist;
- omandab loovtegevuse kogemusi, arendades loovust;
- õpib kasutama kujutavate ja kujundavate kunstide väljendusvahendeid ja viise;
- omandab teadmisi kunstiliikidest ja -ajaloost;
- õpib vaatama ja hindama kunstiteoseid, kujundab kunstimaitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25.-29.11
Kuusk akna taga. - õlipastellid

02.-06.12
Päkapikk - värvimine.

09.-13.12
Kuuvalguses näen... -sinise värvi muutmine heledamaks ja tumedamaks (guašš)

16.-20.12
Kuuvalguses näen - töö lõpetamine

06.-10.01
Ilutulestik -harjatrükk

13.- 17.01
Talvine loodus. - guašš

20.-24.01
Talvine loodus - töö lõpetamine

27.-31.01
Öine linn - peegeldusega (akvarell)

03.-07.02
Minu sõber - sõbra portree joonistamine

10.-14.02
Sõbrapäevakaart - nööritrükk

17.-21.02
Minu Eesti.

02.-06.03
Esimesed kevadmärgid looduses.

NB! Seoses õppeaasta jooksul saabuva infoga joonistamisvõistluste kohta ning õpetaja otsusega osaleda klassiga joonistuskonkurssidel võivad muutuda tundides kavandatud teemad.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane
ˇ omandab teadmisi erinevate materjalide ja töövahendite kohta;
ˇ oskab erinevaid materjale ja töövahendeid oma loomingulises tegevuses kasutada;
ˇ kasutab materjale säästlikult;
ˇ tutvub erinevate tehnikatega;
ˇ oskab töökohta tööks organiseerida;
ˇ täidab töötades ohutusnõudeid, tagab korra ja puhtuse töökeskkonnas;
ˇ oskab teha lihtsamaid korrastustöid;
ˇ oskab näha ilu enda ümber

Hindamine üles

*Kunstiõpetus kui loovaine hindamine on individuaalne, arvestab iga õpilase võimeid ja arengut.
*Hinnatakse teadmisi, loovat tegevust, teadmiste ja oskuste rakendamist iseseisvas praktilises töös, valminud kunstiteost tervikuna.
*Hindamise aluseks on õpilase areng õppetegevuse käigus,loomingulisus, loogilisus ja lõpptulemuse kvaliteet.

2. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnalisi hinnanguid. Hinnangud kajastuvad eKoolis, eKoolis kajastuvad ka õpilase puudumised ja teated ning märkused. Sõnaliste hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang on õpilase positiivse enesehinnangu kujunemise aluseks.

II trimestri lõpus antakse õpilasele tagasiside järgmiste osaoskuste omandamise kohta:
1. Oskad kasutada õpitud töövõtteid.
2. Sul on kaasas vajalikud töövahendid.
3. Teed oma tööd hoolikalt ja viid alustatu lõpuni.

Osaoskuste hindamisel on kasutusel tähed:
T - tead, oskad, kasutad
P - pead veel harjutama
O - oskus omandamata
Lisaks on:
* e- koolis kasutusel tähed KH (kujundav hindamine), millele järgneb selgitus, milline on osaoskuse saavutus.

Konsultatsioon toimub kolmapäeviti kell 13.00 - 13.45 ruumis 205.
Sellel ajal saab:
1) Teha järgi puudumise tõttu tegemata töid.
2) Lõpetada tunnis poolelijäänud tööd.