Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12317 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

Loodusõpetus: 2b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Merle Tustit

klassiõpetaja

Kontakt: merletu@oesel.edu.ee

Loodud: 1. detsember 2019. a. kell 21.19
Muudetud: 1. detsember 2019. a. kell 21.36

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Loodusõpetus kujundab algteadmised ja -oskused teiste loodusteaduslike ainete (bioloogia, füüsika, geograafia ja keemia) õppimiseks ning loob aluse teadusliku mõtlemisviisi kujunemisele. Loodusõpetus aitab õpilasel omandada üldised alused looduskeskkonna terviklikuks tajumiseks ning esmaste seoste mõistmiseks inimese ja tema elukeskkonna vahel. Õpilane õpib märkama ning eesmärgistatult vaatlema elus- ja eluta looduse objekte ning nähtusi, andmeid koguma ning analüüsima ning nende põhjal järeldusi tegema.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25.-29.11
Loomade välisehitus. TR lk 36
Metsloomad. TR lk 37-39
02.-06.12
Maod ja sisalikud. TR lk 41
Kahepaiksed TR lk 42
09.-13.12
Linnud TR lk 43 - 45
16.-20.12
Veelinnud
Veeloomad ja nende erinevus maismaaloomadest - TR lk 47 -49
06.-10.01
Kalad
Teisi veeloomi TR lk 50 - 52
13.-17.01
Koduloomad TR lk 54 - 56
Loomade toitumine ja kasvamine
Kokkuvõte teemast: LOOMAD- projekti kokkuvõte. - 16.01
20.-24.01
Kordamine TR lk 58 - 61
Projekti esitlemine.
27.-31.01
Teadmiste kontroll
Ilm. Ilma tunnused.Õhutemperatuur ja selle mõõtmine. TR lk 4
03.-07.02
Pilvisus. Sademed. Tuul. TR lk 8 - 10
10.-14.02
Ilmastikunähtused, Kordamine TR lk 11 - 15
17.-21.02
Teadmiste kontroll
Inimene. Inimese välisehitus TR lk 16 - 17
02.-06.03
Kere. Pea. Käsi. Jalg. TR lk 18 - 22

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane ...
* teab looma kehaosi ja nende ülesandeid
* oskab nimetada tuntumaid mets- ja koduloomi, linde, veeloomi ja -linde, kalu ning roomajaid ja kahepaikseid.
* teab loomade elupaika ja toitumist
* teab, et inimene on osa loodusest.
* oskab nimetada inimese vajadusi.
* teab, mida saab inimene loodusest ja kuidas seda kasutatakse.
* teab inimese seost loodusega.
* teab, millistest loodusest tulenevatest ohtudest saab hoiduda.
* peab kinni elementaarsetest hügieeninõuetest.

Hindamine üles

2. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnalisi hinnanguid. Hinnangud kajastuvad eKoolis ja kirjalikul tööl. Sõnaliste hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang on õpilase positiivse enesehinnangu kujunemise aluseks.

II trimestril tulevad hindamisele järgmised osaoskused:
*
*

Osaoskuste hindamisel on kasutusel tähed:
T - tead ja oskad
P - pead veel harjutama
O - oskus omandamata

Lisaks on e- koolis kasutusel tähed KH (kujundav hindamine), millele järgneb:
* selgitus, milline on osaoskuse saavutus.
* kirjaliku töö puhul osaoskuse saavutus, kuhu on lisatud maksimumpunktid ja saavutatud punktide arv.

Konsultatsioon toimub kolmapäeviti kell 13.00 ruumis 205.
Siis saad:
* Küsida õpetajalt abi või selgitusi teema kohta, mis on sulle raske.
* Teha järgi puudumise tõttu tegemata töid.