Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12317 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

Inimeseõpetus: 2b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Merle Tustit

klassiõpetaja

Kontakt: merletu@oesel.edu.ee

Loodud: 1. detsember 2019. a. kell 20.58
Muudetud: 1. detsember 2019. a. kell 22.27

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane
• õpib suhtlema teiste inimestega ja viisakalt käituma;
• õpib väärtustama üldinimlikke kõlblusnorme;
• õpib tundma oma mina;
• õpib väärtustama perekonda;
• õpib tervislikult elama;
• õpib käituma kriisiolukorras;
• teadvustab seaduste vajalikkuse inimeste ühiselu ja tegevuse korraldamisel ning nende täitmise tähtsuse.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25.-29.11
Sündmused ja traditsioonid peres. TR lk 22-23
02.-06.12
Advendiaeg TR lk 30 - 31
09.-13.12
Jõulud TR lk 32 - 33.
16.-20.12
Kordamine TR lk 34 - 36
06.-10.01
Mina ja Kodumaa TR lk 4 - 5
13.-17.01
Eesti Vabariik TR lk 6 - 7.
20.-24.01
Meie traditsioonid TR lk 8 - 9.
27.-31.01
Minu kodukoht TR lk 10 - 13.
03.-07.02
Eesti rikkused TR lk 14 - 15
10.-14.02
Kordamine TR lk 16 - 17
17.-21.02
Teadmiste kontroll
02.-06.03
Aeg ja asjad. Aja planeerimine TR lk 18 - 19

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane
* oskab tuua välja oma kodukoha eripära.
* oskab nimetada Eestile ja oma kodukohale olulisi inimesi ja teab, mida nad teevad.
* teab, mille poolest Eestimaa on eriline, mis on meie rikkused.
* mõistab, et iga inimene peab oma riiki hoidma.
* mõistab, et igaüks saab oma riigi heaks ka ise midagi teha.
* mõistab, miks on oluline tegevusi planeerida.
* oskab koostada oma nädalaplaani.
* teab, et uusi asju mõeldakse välja, et elu kergemaks –paremaks muuta.
* mõistab, et ka internetis tuleb pidada kinni teatud reeglitest.
* oskab olla internetis turvaliselt.
* teab, kuidas kaitsta oma isikuandmeid.
* oskab leida erinevusi elu vahel tänapäeval ja vanasti.
* teab, et muuseumites saab näha erinevaid asju, ka väga vanu esemeid.
* teab, kust leida infot selle kohta, kuidas elati vanasti.

Hindamine üles

2. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnalisi hinnanguid. Hinnangud kajastuvad eKoolis ja kirjalikul tööl. Sõnaliste hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang on õpilase positiivse enesehinnangu kujunemise aluseks.

II trimestril tulevad hindamisele järgmised osaoskused:

Osaoskuste hindamisel on kasutusel tähed:
T - tead ja oskad
P - pead veel harjutama
O - oskus omandamata
Lisaks on:
* e- koolis kasutusel tähed KH (kujundav hindamine), millele järgneb:
* selgitus, milline on osaoskuse saavutus.
* kirjaliku töö puhul osaoskuse saavutus, kuhu on lisatud töö maksimumpunktid ja saavutatud punktide arv.
Konsultatsioon toimub kolmapäeviti kell 13.00 ruumis 205.
Siis saad:
* Küsida õpetajalt abi või selgitusi teema kohta, mis on sulle raske.
* Teha järgi puudumise tõttu tegemata töid.