Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Muusika: 3a, 3c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Helle Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: helle@oesel.edu.ee

Loodud: 1. detsember 2019. a. kell 12.25
Muudetud: 1. detsember 2019. a. kell 12.25

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25.11. Kadripäevast. Kadrilaul, Tänamise laul+ kandlesaade.
27.11. Uus rütmigrupp TI-RI-TI-RI. Mesimumm. Tv ül 40. Loomade pidu.

02.12. Kuldne viljatera-kuulmise järgi. Tv ül 37, 38. Mängulaul-kaanon, saade kehapillil. Laul vaprast koerasüdamest.
04.12. Minu hani-õpime An-ga, siis sõnadega, plaatpillide saada. Esimene lumi. Lumeveski.

09.12. Tihane. saade pillidel. Tv ül 43 täitmine. Metsas sirgus kuuseke. MK.
11.12. Kuuse tegemise laul. Tv ül 44, 45 täitmine.

16.12. Päkapikk-õpime kuulmise järgi+liikumine. Tooma laulukoor. Tv ül 46.
18.12. Piparkoogipoiste laul. Jõulud jõudvad+saade plaatpillidel. Aisakell-õpime kuulmise järgi, kahehäälselt.

06.01. Koeruselaul+saade rütmipillidel. Tv ül 50, 51 täitmine.
08.01. Uus rütm TAI-RI Hüppa kaasa. Lumemees+saade rütmipillidel.

13.01.Tulge meie tantsuringi. Tv ül 54. Virulaste tants-saade kanneldel.
15.01. Vanaaegsed tantsud, menuett. J.S.Bachist. Tv ül 55.

20.01. Tulge meie tantsuringi, kaanonis, plaatpilli saade. Virulaste tants. Zanr tants. tv ül.54.
22.01 Menuett, J.S,Bachist. Tv.ül.55. Timmu, tammu, teile+saade rütmipillidel. ül.56

27.01 Rits-rats,rundipumm, saade plaatpillidel ja väikekandlel. Laulumäng.
29.01 Tantsi polkat-õpime kuulmise järgi, kehapilli saatega. MK. Marupolka, saade väikekandlel. Ül.57 Kolm kihulast.

03.02 Valss. Hei, vallerii-õpime kuulmise järgi. Tv ül 58, 59.
05.02 Lapse palve päiksele-kuulmise järgi. Duur-helirida lk99. Ül 62.

10.02 Labajalavalss, tantsime. Samba, Politsei rock, laulame AN-ga.
12.02 Üksinda kõnnin ma.kuulmie järgi. MK ül.65. Laulgem sõbrad, Mu sõbrake. ül.66, 67 suuliselt.

17.02 Eesti hümni sõnade kordamine. Emakeel, saade kehapillil. Vaikne kena kohakene, ül.68, 69.
19.02 Mul on väike vellekene-noodist AN-ga. Rütmikaanon, ül.70. Pisike puu, ül 71.

02.03 Pillimehed, +ül 72, 73. Vastlapäeva kommetest. Vastlalaul, pidekaar. ül.75.
04.03 Ooperist. Teatris ei või sülitada. Ül76, 77. 78.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda. Pentatoonika astmed on kuuldeliselt kinnistunud, ta teab nende asukohta noodijoonestikul. Õpilane suudab improviseerida lihtsaid meloodiaid lauldes või plaatpillil, tugevnenud on meetrumi ja rütmitaju, ta on tundma õppinud pause ja TIRI-TIRI rütmimudelit ning vokaal- ja instrumentaalmuusika esitajaid. Rütmiliste kaasmängude ja pillisaadete abil on arenenud õpilase koordinatsioon. Ta teab ilmeka laulmise põhitõdesid, omab kuulamisharjumust ja 2-häälse laulmise kogemust (kaanonid).

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid (KH) lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 3 korda aastas trimestri lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“.
Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded noodivihikus.
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Trimestri lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. saadad laule keha-, plaat- ja rütmipillidel
2. tunned kuuldeliselt astmeid DI, RA, SO,NA, MI, LE, JO,ülemine JO, tead nende asukohta noodijoonestikul
3. laulad peast 2-3 laulu, sh EV hümn.
4. tunned plokkflöödil d2, c2, h1, a1, g1, f1, e1, d1 mänguvõtteid ning kasutad neid pillimängus.
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.