Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kehaline kasvatus: 10a T prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Tiina Käen

kehalise kasvatuse õpetaja

Kontakt: tiina@oesel.edu.ee

Loodud: 29. september 2019. a. kell 16.53
Muudetud: 29. september 2019. a. kell 16.53

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Kehaline kasvatus toetab õpilast oma tervist väärtustava, kehaliselt aktiivse eluviisi kujunemisel. Kehalise kasvatuse tundides omandatud teadmised, oskused ja kogemused võimaldavad õpilasel regulaarset liikumist/sportimist teadlikult kasutada oma tervise tugevdamiseks. Koolis kujunenud arusaam kehakultuurist ühiskonna kultuuri osana soodustab õpilastes spordi- ja kultuurisündmuste jälgimise ja neis osalemise huvi tekkimist. Kehalise kasvatuse õppekorraldus toetab õpilase kehalist/liigutuslikku, kõlbelist, sotsiaalset ja esteetilist arengut.
Areneb õpilase kohanemisvõime, koostööoskus, empaatia, tahte omadused, eneseväljendusoskus ning distsipliin.
Kehalises kasvatuses õpib õpilane analüüsima oma tervislikku seisukorda ja töövõimet, kavandama ja realiseerima tegevusi tervise tugevdamiseks ja töövõime parandamiseks. Sportlikus tegevuses aset leidev koostöö õpetab õpilast arukaid riske võttes toime tulema.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1.nädal
Sissejuhatus kursusesse. Nõuded riietusele ujumise ja kehalise kasvatuse tundides, hindamise alused.
Jalgpall.
100m jooks
2.nädal
570m jooks. Odaviske õppimine paigalt ja ristsammuga hoojooksult
2000m kepikõnd ja 2000m jooks ühtlases tempos
3.nädal
Odavise vanuseastme keskmist tulemust arvestades. KG Kõige- kõigema võistlus
Õpilaste ujumisoskusega tutvumine. Kontrollujumine "lemmikstiilis". Teatevõistlused nuudlitega.
4.nädal
2000m jooks
Hingamisharjutused plaadiga, krooli jalgade töö
5.nädal
Pesapall lihtsustatud reeglitega.
.Krooli tehnika õppimine
6.nädal
1000m jooks ja võlad kergejõustikus
25m vabalt, selili käte ja jalgade töö
7.nädal
Korvpall.
Harjutused nuudlitega vees. Kokkuvõte kursuse esimesest poolest.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab;
1) tegeleda regulaarselt kehaliste harjutustega; on teadlik tervise ja kehalise aktiivsuse seosest ning
kehalise koormuse mõjust organismis toimuvatele muutustele; leiab seoseid isikliku tervisliku seisundi ja kehalise aktiivsuse vahel;
2)kergejõustiku alade (odavise, jooksud erinevatel distantsidel) tehnikat, suudab hinnata oma oskuste taset ja teab, kuidas seda täiustada ning uusi oskusi omandada;
3) järgida liikumisel/sportimisel ohutus- ja hügieeninõudeid; teab, kuidas toimida sagedamini tekkida võivate õnnetusjuhtumite ja traumade korral;
4) oskab analüüsida oma kehaliste võimete taset; leiab endale sobiva liikumisharrastuse ja tegutseb kehalise vormisoleku nimel;

Hindamine üles

POOLAASTA HINNE KUJUNEB KERGEJÕUSTIKU, UJUMISE JA VÕIMLEMISE KOONDHINNETEST. KÕIK PEAVAD OLEMA VÄHEMALT RAHULDAVAD. Poolaastahinde saamiseks peab õpilane olema osalenud vähemalt 50% iga ala tundidest ja sooritanud hindelised tegevused.
Koondhinde kujunemisel on kõik hinded ühesuguse tähtsusega.
KERGEJÕUSTIKU KOONDHINNE;
1. 100m jooks alla 17sek "5"
17-18sek "4"
üle 18sek "3"
2. odavise üle 16m "5"
13-16m "4"
10-13m "3"
3. 570m jooks "5" alla 2.25min
"4"2.25-2.40min;
"3" üle 2.40min
4. 2000m jooks alla 11min "5"
11-11.30min "4"
11.30-13.min "3"
5. 1000m jooks
"5" 4.40min
"4" 4.41-5.00min
"3" 5.01-5.40min
UJUMISE KOONDHINNE;
Kelle ujumisoskus vajab lihvimist, nendel hinnatakse tunnis osalemise aktiivsust ja edasijõudmist.
25m vabalt KG (mõnest teisest koolist KG-sse tulnud)
"5" alla 25sek(35sek)
"4" 25-30sek(35-40sek)
"3" üle 30sek(üle 40sek)
Ujumise hinne tundides osalemise eest.
Preemiahinne "5" õpilastele, kes pole puudunud ühtegi tundi.
Preemiahinde saavad ka õpilased, kes esindavad klassi, kooli või maakonda spordivõistlustel.


Õpilaste vabastamine haiguse tõttu:
Pikemaajaliselt (enam kui kaks nädalat) arsti tõendiga kehalisest kasvatusest või ainult ujumisest vabastatud õpilased määratakse füsioterapeudi rühma spordiosakonna juhi poolse esildisega iga veerandi esimesel nädalal.
Vabastust taotlev õpilane esitab arstitõendi oma kehalise kasvatuse õpetajale. Nimekirja kinnitab direktor.
Füsioterapeut teeb märkmeid kinnitatud nimekirjast puuduvate õpilaste kohta eKooli. Kehalist kasvatust hindab füsioterapeut hinnetega arvestatud/mittearvestatud. 9. ja 12.klassi lõputunnistusele teisendatakse arvestatud/mittearvestatud hinne numbriliseks hindeks. Hindamisel juhindutakse kooli õppekavast ja kehalise kasvatuse ainekavast.

Lühiajaliselt (1-2 nädalat) kehalisest kasvatusest lapsevanema või arsti poolt vabastatud õpilane esitab tõendi/kirja enne tunni algust (vahetunnis) oma kehalise kasvatuse õpetajale, kes saadab õpilase osalema tunnitööks füsioterapeudi juurde või annab õpilasele teoreetilise hindelise ülesande iseseisvaks täitmiseks. Aineõpetaja lepib enne tunni algust kokku füsioterapeudiga tema tunnis osalevad õpilased. Õpilase kohalviibimise tunnis fikseerib füsioterapeut e-koolis „F“ tähega ja võimalusel hindab õpilase tunnitööd. Veerandi kokkuvõtva hinde paneb õpilasele kehalise kasvatuse õpetaja.

Kehalisest kasvatusest vabastatud õpilane on iga keh.-kasv. tund aineõpetaja või füsioterapeudi poolt juhendatud (s.t. ei puudu/ei lahku omavoliliselt tunnist).

Kehalise kasvatuse tunnis on õpilase riietus sportlik. Spordiriietuse puudumisel tunnis osaleda ei saa ja tund tuleb järele teha õpetajaga kokkuleppel 10 päeva jooksul
Puudumise (k.a. haiguse) tõttu hindamata tegevused tuleb järgi teha 10 päeva jooksul peale vabastuse lõppemist. Tegemata jätmisel on tunnitöö hinne "1"
Hinnet saab parandada kuni veerandi lõpuni õpetajaga kokkuleppel konsultatsiooni ajal