Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12075 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Kehaline kasvatus: 4a T prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Tiina Käen

kehalise kasvatuse õpetaja

Kontakt: tiina@oesel.edu.ee

Loodud: 29. september 2019. a. kell 16.51
Muudetud: 29. september 2019. a. kell 16.51

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli kehalise kasvatusega taotletakse, et õpilane on terve ja hea rühiga; omandab motivatsiooni, huvi ja teadmised iseseisvaks kehakultuuriharrastuseks; arendab mitmekülgselt oma kehalisi võimeid ja liigutusoskusi; omandab hügieeniharjumused ja teadmised tervislikust eluviisist; arendab tahteomadusi, kujundab eetilisi (eeskätt spordieetika) ja esteetilisi tõekspidamisi; omandab suhtlemisoskuse ja koostööharjumuse.
Kehaline kasvatus toetab õpilast oma tervist väärtustava eluviisi kujunemisel. Kehalise kasvatuse tundides omandatud teadmised, oskused ja kogemused on aluseks õpilase iseseisvale liikumisharrastusele. Koolis kogetud liikumisrõõm soodustab huvi spordi vastu, innustab õpilast neid jälgima ning neis osalema. Kehalise kasvatuse õppekorraldus, mis tagab õpilase kehalise/liigutusliku, kõlbelise, sotsiaalse ja esteetilise arengu, toetab tema kujunemist terviklikuks isiksuseks.
Kehalises kasvatuses lähtutakse vajadusest toetada õpilase kujunemist hea tervise ja töövõimega isiksuseks. Kehalise kasvatuse tundides omandatud teadmised, oskused ja kogemused soodustavad õpilase mitmekülgset arengut ning võimaldavad tal leida endale jõukohase, turvalise ja tervisliku liikumisharrastuse.
Kehalises kasvatuses juhitakse õpilast oma kehalise vormisoleku taset jälgima ning seda regulaarselt harjutades ning uusi (sh iseseisvalt omandatud) teadmisi ja oskusi hankides edendama.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1.nädal
Sissejuhatus ainesse. Hindamise kriteeriumid, tundides esitatavad nõuded.
Pesapall lihtsustatud reeglitega
Pendelteatejooksu teatevahetuse kordamine, pesapall.
2.nädal
Sprindi soojenduse. 60m jooks püstilähtest.
Pikamaajooksu hingamise ja jooksu tehnika. "Surnud punkt". 2000m jooks ühtlases tempos
Stardihüpe hindele. Plaadiga rinnuli tehnika harjutused.
3.nädal
Palliviske harjutamine paigalt ja hoojooksuga
570m jooks tulemusele. Venitusharjutused
Ujumine.25m krooli ujumine ajale.Rinnuli tehnika harjutamine
4.nädal
Kaugushüppe hoojooksu ja äratõuke õppimine takistuste ületamisega.
Kaugushüpe tulemusele
Selili ujumise käte töö harjutused paarides. Paaris ujumine selili.
5.nädal
1000m jooks tulemusele.
Rahvastepall õpetajate päeval
25m rinnuli ajale. teateujumine
6.nädal
2000m jooks
Pesapall. ÜKE tervisepargis
Tasakaaluharjutused plaatidega vees. Selili- rinnuli- krool 500m
7.nädal
Rahvastepall, kõhu- ja seljalihaseid treenivad harjutused.
Teatevõistlused. Kokkuvõte veerandist. Preemiahinnete jagamine.
Vaba tegevus basseinis.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) jookseb kiirjooksu püstistardiststardikäsklustega
2) läbib joostes võimetekohase tempoga 2 km distantsi
3) sooritab õige teatevahetuse teatevõistlustes ja pendelteatejooksus;
4) sooritab palliviske paigalt ja kahesammulise hooga;
5) sooritab hoojooksult kaugushüppe paku tabamiseta.
6)mängib reeglite järgi rahvastepalli, on kaasmängijatega sõbralik ning austab kohtuniku otsust.
7)ujub 25m krooli eelmise aasta tulemusega võrreldes

Hindamine üles

Hindamine eelmise aasta tulemusega võrreldes;
1. 60m jooks
2. 570m jooks
3. 2000m jooks
4. kaugushüpe
5. 25m krooli ujumist
KG Kõige-kõigemate arvestuses;
pallivise (septembris)
"5" üle 20m; "4" 18-20m; "3" 15-18m
1000m jooks (oktoobris)
"5" alla 5min; "4" 5-5.20; "3" 5.20-6min
Stardihüpe;
"5" hüpe sooritatakse korraliku äratõukega. "4" tõuge pole lõpetatud "3" laskub pea ees vet


Märkus 
Õpilane, kes pole kordagi puudunud, saab veerandi lõpul preemia - lisahinde "5". Preemiahinde saavad õpilased, kes esindavad klassi kooli ja kooli maakonna spordivõistlustel. 
Perioodi hinde kujunemisel on kõik hinded võrdse väärtusega. 

Õpilaste vabastamine haiguse tõttu: 
Pikemaajaliselt (enam kui kaks nädalat) arsti tõendiga kehalisest kasvatusest või ainult ujumisest vabastatud õpilased määratakse füsioterapeudi rühma spordiosakonna juhi poolse esildisega iga veerandi esimesel nädalal. 
Vabastust taotlev õpilane esitab arstitõendi oma kehalise kasvatuse õpetajale. Nimekirja kinnitab direktor. 
Füsioterapeut teeb märkmeid kinnitatud nimekirjast puuduvate õpilaste kohta eKooli. Kehalist kasvatust hindab füsioterapeut hinnetega arvestatud/mittearvestatud. 9. ja 12.klassi lõputunnistusele teisendatakse  arvestatud/mittearvestatud hinne numbriliseks hindeks.  Hindamisel juhindutakse kooli õppekavast ja kehalise kasvatuse ainekavast. 
Lühiajaliselt (1-2 nädalat) kehalisest kasvatusest lapsevanema või arsti poolt vabastatud õpilane esitab tõendi/kirja enne tunni algust (vahetunnis) oma kehalise kasvatuse õpetajale, kes saadab õpilase osalema tunnitööks füsioterapeudi juurde või annab õpilasele teoreetilise hindelise ülesande iseseisvaks täitmiseks. Aineõpetaja lepib enne tunni algust kokku füsioterapeudiga tema tunnis osalevad õpilased. Õpilase kohalviibimise tunnis fikseerib füsioterapeut e-koolis „F“ tähega ja võimalusel hindab õpilase tunnitööd. Veerandi kokkuvõtva hinde paneb õpilasele kehalise kasvatuse õpetaja. 
 Kehalisest kasvatusest vabastatud õpilane on iga keh.-kasv. tund aineõpetaja või füsioterapeudi poolt juhendatud (s.t. ei puudu/ei lahku omavoliliselt tunnist). 
Kehalise kasvatuse tunnis on õpilase riietus  sportlik. Spordiriietuse puudumisel tunnis osaleda ei saa ja tund tuleb järele teha õpetajaga kokkuleppel 10 päeva jooksul
Puudumise (k.a. haiguse) tõttu hindamata tegevused tuleb järgi teha  10 päeva jooksul peale vabastuse lõppemist.  Tegemata jätmisel on tunnitöö hinne "1" 
Hinnet saab parandada kuni veerandi lõpuni õpetajaga kokkuleppel konsultatsiooni aja
Kehalised võimed on arendatavad. Nõrkade tulemuste korral tuleb tegeleda spordiga ka vabal ajal.