Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12485 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

Arvutikäsitlusõpetus: 7a, 7b, 7c, 7d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Madli-Maria Naulainen

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja / haridustehnoloog

Kontakt: madlimaria@oesel.edu.ee

Loodud: 4. september 2019. a. kell 08.07
Muudetud: 17. jaanuar 2020. a. kell 01.18

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, aasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvutikäsitlusõpetuse eesmärgiks on anda õpilastele igapäevane arvuti ja interneti kasutamisoskus koolis, arendada digipädevusi, ühtlustada laste arvutioskuse taset ja arvutialaseid teadmisi arvuti tulemuslikuks rakendamiseks ainetundide eesmärkide saavutamisel. Ainega tutvustatakse õpilastele praktiliste tegevuste kaudu meetodeid ning keskkondi, mis lihtsustavad koolitööde koostamist, tutvustatakse loovtöö vormistamise aluseid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Sissejuhatus ainesse
e-Portfoolio
Turvaline internet
Infograafik
Interaktiivse kaardi loomine
Programmeerimisnädal
Esitlus
Küsitlus
Andmetöötlus tabelis
Digitaalne kalender
Pilvepõhine dokumendihaldus
Infootsing ja autoriõigused
Tekstitöötlus loovtöö näitel
Fotode töötlus, albumine loomine
Video loomine, montaa˛

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane
kinnistab arvutikasutuse põhitõed
oskab teostada tekstitöötlust peamiste reeglite ja töövõtetega
kasutab arvutit ja internetti suhtlusvahendina
leiab internetist vajaliku informatsiooni, oskab seda töödelda ja analüüsida, korrektselt viidata
tunneb arvuti väärast kasutamisest tekkida võivaid ohte tervisele ja oskab neid vältida
oskab esitada infot erinevate keskkondade abil
tunneb lihtsamaid funktsioone andmete töötlemisel tabelarvutusprogrammiga

Hindamine üles

Suuremad teemalõigud on jaotatud väiksemateks ülesanneteks. Iga praktilise ülesande eest saab õpilane hinnangu arvestatud/mittearvestatud. Kokkuvõtvaks hindeks peavad olema kõik poolaasta jooksul tehtud ülesanded arvestatud.
Kui õpilane on puudunud, võib ta soovi ja oskuse korral lahendada ülesande iseseisvalt või osaleda konsultatsioonitunnis, kus ülesannet koos õpetajaga ühiselt lahendada saab. Konsultatsioonitund toimub esmaspäeviti kell 15 ruumis 217, konsultatsiooni tulek õpetajaga eelnevalt kokku leppida.