Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11722 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Õpioskused: 4d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Jasmin

klassiõpetaja

Kontakt: ruth@oesel.edu.ee

Loodud: 12. august 2019. a. kell 16.01
Muudetud: 12. august 2019. a. kell 16.05

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Valikaine eesmärgiks on
1) teadmiste-oskuste saamine õpiülesannetega toimetulekuks (teabe otsimine teatmeteostest, sõnastikest, atlasest, teabe käsitlemine, materjali töötlemine ja vormistamine, kasutatud allikate märkimine);
2) arvuti kasutamine töövahendina (tekstitöötlus, infootsing, esitlus);
3) iseseisva, individuaalse ja rühmatöö, koostöö- ja meeskonnatööoskuste omandamine;
4) funktsionaalse lugemise oskuse arendamine;
5) õppima õpetamine/õppimine, aineõpetuse toetamine
6) õpilase silmaringi laienemine erinevate teabeallikate kasutamise kaudu
7) eeltöö tublimate väljaselgitamiseks 6.kl algul toimuvat maakondlikku õpioskuste võistlusti silmas pidades

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

04.09.2018. Sissejuhatus ainesse. Õpioskused - mis need on?
11.09.2018. Õpilaspäevik ja õpioskused. Õpilaspäevik infokandjana, infoallikana. Õpiku tekst ja õpioskused - info leidmine tekstist; oma arvamuse avaldamine, selle põhjendamine.
18.09.2018. Kooli koduleht infokandjana õpilase igapäevaelus. Arvuti töövahendina. Info otsimine internetist.
25.09.2018. Rühmas õppimine, rühmatöö, selle reeglid. Nuputamisülesannete lahendamine rühmas.
02.10.2018. Nuputamis- ja loogikaülesanded
09.10.2018. Teabetekstid: sõnaraamatud, aimekirjandus, entsüklopeediad. Küsimuste moodustamine. Info otsimine teabekirjandusest.
16.10.2018. Meeskonnatöö. Töötamine rühmas, ülesannete jaotus ja rollid rühmatöös.
30.10.2018. Sõnaraamatute kasutamine: ÕS, "Võõrsõnastik", "Võõrsõnade leksikon"
06.11.2018. Rühmatöö. Ajurünnak. Esinemine.
13.11.2018. Saare maakond ("Minu Kodu Lugu" lk 11, 61). Vapp, vapisümbolid; oma vapi joonistamine
20.11.2018. Oma vapi tutvustamine kaaslastele. Kuidas juhtida aega?
27.11.2018. Päevaplaan. Kuidas tegutseda, kui aega napib.
05.12.2018. Oma päevaplaani analüüs.
12.12.2018. Info otsimine teabekirjandusest. Allikate märkimine, praktiline töö.
19.12.2018. Internet infoallikana (Eesti k õpik lk 156-157, TV lk 104-105)
09.01.2019. Kuidas kirjutada referaati (eesti k õpik lk 164). Kuidas koostada lühikokkuvõtet?
16.01.2019. Mitme teabeteksti kasutamine ühes referatiivses töös. Kokkuvõte I poolaastal õpitust, tagasi- ja edasiside.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) Õpilased oskavad töötada rühmas ja vastutavad ühiselt tehtud töö eest, oskavad täita õpiülesannet
2) Õpilane oskab kasutada teabekirjandust
3) Õpilane oskab infot otsida Internetist
4) Õpilane teab peamisi tekstitöötluse aluseid
5) Õpilane oskab lugeda tabeleid, diagramme, jooniseid
6) Õpilane oskab töötada tekstiga

Hindamine üles

Õpioskuste tunnis rakendatakse õppijat toetava (kujundava) hindamise põhimõtteid. Õpiülesannete täitmist hinnatakse või sellele antakse hinnanguid, tagasisidet kogu õppeprotsessi vältel. Tööde hinded võivad kajastuda eKooli erinevate õppeainete päevikutes (vastavalt õpiülesande sisule). Töölehtedest koostab iga õpilane õpimapi. Kokkuvõttev hindamine 2X aastas (arvestatud / mittearvestatud), kursuse lõppedes viiakse läbi õpioskuste võistlus. Konsultatsioon toimub