Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11671 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Kehaline kasvatus: 10a T prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Tiina Käen

kehalise kasvatuse õpetaja

Kontakt: tiina@oesel.edu.ee

Loodud: 26. veebruar 2019. a. kell 18.07
Muudetud: 26. veebruar 2019. a. kell 18.07

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Kehalise kasvatuse õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada õpilastes kehakultuuripädevus, st väärtustada kehalist aktiivsust ja tervislikku eluviisi elustiili osana; hinnata objektiivselt kehalise vormisoleku taset ja kasutada sobivaid vahendeid ning meetodeid kehaliste võimete arendamiseks; harrastada sobivat spordiala või liikumisviisi; väärtustada koostööd sportides/liikudes ning teadmisi Eesti ja maailma spordisündmustest.
Kehaline kasvatus toetab õpilast oma tervist väärtustava, kehaliselt aktiivse eluviisi kujunemisel. Kehalise kasvatuse tundides omandatud teadmised, oskused ja kogemused võimaldavad õpilasel regulaarset liikumist/sportimist teadlikult kasutada oma tervise tugevdamiseks. Koolis kujunenud arusaam kehakultuurist ühiskonna kultuuri osana soodustab õpilastes spordi- ja kultuurisündmuste jälgimise ja neis osalemise huvi tekkimist. Kehalise kasvatuse õppekorraldus toetab õpilase kehalist/liigutuslikku, kõlbelist, sotsiaalset ja esteetilist arengut.
Areneb õpilase kohanemisvõime, koostööoskus, empaatia, tahte omadused, eneseväljendusoskus ning distsipliin.
Kehalises kasvatuses õpib õpilane analüüsima oma tervislikku seisukorda ja töövõimet, kavandama ja realiseerima tegevusi tervise tugevdamiseks ja töövõime parandamiseks. Sportlikus tegevuses aset leidev koostöö õpetab õpilast arukaid riske võttes toime tulema.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Lumeoludest sõltuvalt võib tundide järjekord muutuda
21.-25.01
suusatamine. Paaristõukeline kahesammuline sõiduviis ja uisusamm sõiduviis. Vahelduvtõukeline klasssikaline sõiduviis./
Vastavalt oskusele suusatamine 6km

28.01- 1.02
suusatamine. Pöörded, pidurdused. uisusammu õppimine./ 6km

4.02- 8.02
Suusalaager

11.02- 15.02
suusatamine 2km tulemusele

18.-22.02
60m jooks madalstardist tulemusele. Kuulitõuge 3kg kuuliga tulemusele.
Võrkpall. Söötude vastuvõtmine alt ja ülalt, servid. Mäng

4.03- 8.03
Kõrgushüppe flopp-tehnika juurdeviivad harjutused. 3-ja 5sammuline hoojooks. Kõrgushüpe tulemusele.
Korvpall. Takistuste vahelt põrgatamine ja pealevise aja peale. Mäng

11.03- 15.03
Kaugushüpe. Hoojooksu arvestamine ja mõõtmine
Võrkpall. Arvestus paarides üle võrgu söötmisel.

18.03- 22.03
Võrkpall
Ujumine. 50m vabalt

25.03- 29.03
ÜKE
Plaadiga ujumine rinnuli tehnika täiustamiseks

1.04-5.04
Saalihoki
Vesiaeroobika

8.04-12.04
Korvpall
100m kompleksujumine

15.04-18.04
Korvpalli kompleksharjutus
Vaba tegevus vees. Ujumine lestadega.

29.04- 3.05
Kepikõnni tehnika õppimine. Soojendus,- ja venitusharjutused.
Pesapall kurikaga

6.-10.05
Kestvusjooks
Jalgpall

13.- 17.05
Pesapall
2km jooks

20.- 24.05
Pallimängud
ÜKE

27. -31.05
2km jooks. ÜKE oma keharaskusega jõumasinatel
Tagasiside. Kokkuvõte õppeaastast

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse lõpul õpilane:
1) läbib 6 km distantsi
2) kasutab erinevaid suusatehnikaid sõltuvalt maastikust;
3) oskab hooldada oma suusavarustust.
4) sooritab kõrgushüppe floppstiilis
5)oskab madalstarti
6) oskab tõugata kuuli
Õpilane teab:
* kehaliste harjutustega tegelemise põhimõtteid
* ohutusnõudeid, hügieeninõudeid
* suusatamise ja kergejõustiku sisealade tehnikat, võistlusmäärusi ja oskussõnu.
* kehalisi võimeid ja kuidas neid arendada

Hindamine üles

Poolaastahinde saamiseks peab õpilane olema osalenud vähemalt 50% iga ala tundidest. Kui üks aladest on mitterahuldav, siis on ka poolaasta hinne mitterahuldav kuni võlgade likvideerimiseni.
1.SISEKERGEJÕUSTIKU KOONDHINNE, kuhu kuuluvad:
1.kõrgushüpe
"5" 120cm, "4" 110cm, "3" 100cm
2. Kuulitõuge 3kg
"5" üle7m, "4" 6-7m, "3"5-6m
3. Kaugushüpe
"5" üle3.70m, "4" 3.40-3.69m, "3" 3.00-3.39m
4. 60m jooks madalstardist elektroonilise ajavõtuga
* Hoota kaugushüpe
2.PALLIMÄNGUDE KOONDHINNE
.VÕRKPALL
*üle võrgu palli söödud
"5" 20 korda; "4" 16 korda; "3" 10 korda
*Üksi palli ülal hoidmine piiratud alal
"5" 20 korda "4" 16 korda "3" 10 korda
.KORVPALL
*1 min jooksul korvi tabamine
* mänguaktiivsuse hindamine
* takistuste vahelt möödumine ja põrgatamiselt pealevise aja peale.
SUUSATAMISE KOONDHINNE
* koondhinne suusatamises
* 2km vabastiilis aja peale.
vanuseastme keskmist tulemust arvestades.

Õpilaste vabastamine haiguse tõttu:
Pikemaajaliselt (enam kui kaks nädalat) arsti tõendiga kehalisest
kasvatusest või ainult ujumisest vabastatud õpilased määratakse
füsioterapeudi rühma spordiosakonna juhi poolse esildisega iga veerandi
esimesel nädalal. Vabastust taotlev õpilane esitab arstitõendi oma
kehalise kasvatuse õpetajale. Nimekirja kinnitab direktor käskkirjaga.
Füsioterapeut teeb märkmeid kinnitatud nimekirjast puuduvate õpilaste
kohta eKooli. Kehalist kasvatust hindab füsioterapeut hinnetega
arvestatud/mittearvestatud. Veerandi - ja aastahinne ning kooliastme hinne
teisendatakse numbriliseks hindeks. Hindamisel juhindutakse kooli
õppekavast ja kehalise kasvatuse ainekavast.

Lühiajaliselt (1-2 nädalat) kehalisest kasvatusest lapsevanema või arsti
poolt vabastatud õpilane esitab tõendi/kirja enne tunni algust
(vahetunnis) oma kehalise kasvatuse õpetajale. Õpilane on iga keh.-kasv.
tund õpetaja poolt juhendatud (s.t. ei puudu/ei lahku omavoliliselt
tunnist).

Kehalise kasvatuse tunnis on õpilane spordiriietuses. Selle puudumisel
tunnis osaleda ei saa, tegemata tunnitöö hinne 1 ja tund tuleb järele teha
õpetajaga kokkuleppel.
Puudumise (k.a. haiguse) tõttu hindamata tegevused tuleb järgi teha 10
päeva jooksul peale vabastuse lõppemist. Tegemata jätmisel on tunnitöö
hinne "1".
Hinnet saab parandada kuni veerandi lõpuni õpetajaga kokkuleppel
konsultatsiooni ajal neljapäeviti peale 7.tundi
*Preemiahinne "5" õpilastele, kes pole puudunud ühestki tunnist.