Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11671 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Eesti keel: 11c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Jaana Puksa

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Kontakt: jaana.puksa@oesel.edu.ee

Loodud: 25. veebruar 2019. a. kell 12.14
Muudetud: 27. veebruar 2019. a. kell 13.26

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, IV kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Eesti keele õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpuks õpilane:
* väljendab ennast nii suulises kui ka kirjalikus suhtluses selgelt, eesmärgipäraselt ja üldkirjakeele normide järgi;
* valib suhtluskanaleid ning väljendusvahendeid, lähtudes funktsionaalsetest, eetilistest ja esteetilistest kaalutlustest;
* oskab tekstide loomiseks leida, kriitiliselt hinnata ja kasutada eri laadi teabeallikaid;
* teab tekstide ülesehituse põhimõtteid ja iseärasusi, oskab luua ning analüüsida eri liiki suulisi ja kirjalikke tekste;
* analüüsib ja hindab kriitiliselt avalikke tekste ning tunneb tekstide mõjutusvahendid;
* oskab kasutada keeleinfo allikaid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Kursus "Praktiline eesti keel II"

18.-22. veebruar
* Harjutav etteütlus (kirjavahemärgid)
* Harjutav etteütlus (kirjavahemärgid)
* Tekstülesanne: Jim Ashilevi "Visand minu Eestist" - komad, arutluslõik
* Tekstülesanne: Jim Ashilevi "Visand minu Eestist" - komad, arutluslõik
* Eesti päev

VAHEAEG

04.-08. märts
* Lugemiskontroll: A. Gailit "Toomas Nipernaadi"
* Rühmatöö
* Rühmatöö
* Rühmatöö
* Kokkuvõte

11.03-15.03
* Harjutav etteütlus (kirjavahemärgid)
* Harjutav etteütlus (kirjavahemärgid)
* Harjutav etteütlus (kirjavahemärgid)
* Etteütlus
* Etteütluse parandamine ja vigade analüüs

18.03-22.03
* Kirjavahemärkide harjutamine
* Kirjavahemärkide harjutamine
* Kirjavahemärkide harjutamine
* Tekstülesanne: Logan LaPlante "Häkkerõpe teeb mind õnnelikuks" - komad, arutluslõik
* Tekstülesanne: Logan LaPlante "Häkkerõpe teeb mind õnnelikuks" - komad, arutluslõik

25.03-29.03
* Kirjavahemärkide harjutamine
* Kirjavahemärkide kontrolltöö
* Kontrolltöö parandamine ja vigade analüüs
* Riigieksam: tekstülesande vormistus, ülesehitus
* Riigieksam: kirjandi vormistus, ülesehitus

01.-05.04
* Riigieksam: hindamine
* Riigieksam: eksamitööde parandamine
* Kirjavahemärkide kordamine
* Kirjavahemärkide kordamine
* Eneseanalüüs

08.04.-12.04
* Eneseanalüüs. Õpimapi korrastamine
* Kordamine
* Kordamine
* Kirjavahemärkide tasemetöö
* Kokkuvõte kursusest

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse lõpetamisel õpilane:
* analüüsib tekstide sisu, eesmärke, kasutuskonteksti, ülesehitust, sõnavara ning stiili;
* tunneb mõjutamise viise ja keelevahendeid, argumenteerib, nõustub esitatud väidetega või lükkab neid ümber nii suulises kui ka kirjalikus tekstis;
* oskab toimetada oma teksti, sh analüüsida lauseehitust;
* oskab lauseid kirjavahemärgistada.

Hindamine üles

* Õpilane saab kursuse jooksul vähemalt viis hinnet järgmiste tööde eest:
1) etteütlus (kirjavahemärgid);
2) lugemiskontroll: A. Gailit "Toomas Nipernaadi"
3) kõne "Sõnum minu Eestile"
4) kirjavahemärkide kontrolltöö;
5) kirjavahemärkide tasemetöö.

* Kõik hinded on kursusehinde panekul võrdse kaaluga. Kui kursusehinne jääb kahe hinde vahele, saab määravaks tasemetöö hinne.
* Kõik tunnikontrollid, kontrolltööd ja etteütlused tuleb sooritad, kui õpetaja pole klassiga kokku leppinud teisiti.
* Õpimapi eest saab hinde õppeaasta viimasesse kursusesse.

* Lugemiskontrolli ja tunnikontrolli hindamisel on aluseks punktisüsteem:
90-100% hinne "5"
75-89% hinne "4"
50-74% hinne "3"
20-49% hinne "2"
... 19% hinne "1"

* Kirjavahemärkide kontrolltöö ja etteütluse hindamisel võetakse aluseks tasemetöö hindamisjuhend, s.t
0-3 v - "5"
4-7 v - "4"
8-12 v - "3"
13-17 v - "2"

* Kõne hindamisel arvestatakse kõne ülesehitust, õigekirja ning sisu.