Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Kehaline kasvatus: 10a T prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Inge Jalakas

Inspira juhataja / kehalise kasvatuse õpetaja

Kontakt: inge@oesel.edu.ee

Loodud: 11. veebruar 2019. a. kell 00.14
Muudetud: 11. veebruar 2019. a. kell 00.14

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi kehalise kasvatusega taotletakse, et õpilane on aktiivse eluhoiaku ja tervislike eluviisidega; omandab regulaarse teadliku kehakultuuriharrastuse harjumuse; käsitab kehakultuuri ja sporti kui osa ühiskonna kultuurist; õpib tundma ja kasutama sportliku treeningu põhimõtteid ja valitud spordiala harjutamismetoodikat.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

II poolaasta JAANUAR - MÄRTS
Nädalate tegevused võivad vastavalt tegevuspaigale muutuda.
1. nädal
* Kaugushüppe erialane soojendus, juurdeviivad harjutused. Hoojooksu arvestamine ja mõõtmine.
* Korvpalli mänguks ettevalmistavad harjutused: põrgatamine, söötmine, pealevisked.
* Suusatamine. Paaristõukeline kahesammuline sõiduviis ja uisusamm sõiduviis. Vahelduvtõukeline klasssikaline sõiduviis.

2. nädal
* Kaugushüpe parimale tulemusele.
* Korvpalli mängureeglite kordamine. Mäng 1-1 vastu, mäng 3-3 vastu. Pealevisked 1 min jooksul parimale tulemusele, I katse.
* Suusatamine. Pöörded, pidurdused. uisusammu õppimine.

3. nädal
* Kõrgushüppe flopp-tehnika juurdeviivad harjutused. 3-ja 5sammuline hoojooks. Kõrgushüppe harjutamine tulemusele.
* Võrkpall. Söötude vastuvõtmine alt ja ülalt, servid. Mäng
* Suusatamine. Tõusud ja laskumisasendid.

4. nädal
* Kõrgushüpe tulemusele.
* Võrkpall. Arvestus paarides üle võrgu söötmisel.
* Suusatamine 4 km parimale tulemusele.

5. nädal
* 60 m jooks madalstardist, pakkude asetus ja käsklused, erialased soojendusharjutused. Hoota kaugus parimale tulemusele I katse.
* Võrkpallis palli ülal hoidmine piiratud alal. Mäng.
* Suustamine 6 km vabalt valitud stiilis

6. nädal
* Kuulitõuge 3 kg kuuliga, erialased soojendusharjutused, ristsammu ja pöördega tõuge.
* Korvpall. 1 min jooksul pealevisked, II katse

7.nädal
* Hoota kaugus parimale tulemusele II katse. Ringteatejooks 4 x 200 m.
* Pallimängud: võrkpall või korvpall.

8. nädal
* Üldfüüsiline treening. Ettevalmistus kooli sisekergejõustiku meistrivõistluseks, võistkonna moodustamine.
* Pallmimängud: võrkpall või korvpall.

9. nädal
* Üldfüüsiline treening
* Ettevalmistus kooli sisekergejõustiku meistrivõistluseks, võistkonna moodustamine.

10. nädal
* Järelvastamised

II poolaasta MÄRTS - JUUNI

1. nädal
* Paaris- ja võistkondlik sulgpall
* Vastupidavusujumine: vabalt-selili-rinnuli 500 m

2. nädal
* Võrkpalli mänguks ettevalmistavad tehnikaharjutused
* Cooperi test, rinnuliujumise tehnika kordamine

3. nädal
* Võrkpalli mänguks ettevalmistavad tehnikaharjutused, mäng
* 50 m vabalt parimale tulemusele, rinnuliujmise tehnika kordamine

4. nädal
* 1000 m jooks parimale tulemusele, 2000 m kõndimine
* 50 m selili parimale tulemusele, stardi ja pöörete tehnika

5. nädal
* 1000 m jooks parimale tulemusele, 2000 m kõndimine
* 50 m rinnuli parimale tulemusele, stardi ja pöörete tehnika

6. nädal
* 2000 m jooks, pesapall
* Ujumise järelvastamised

7. nädal
* Sprintjooksu tehnika kordamine, 100 m parimale tuelmusele
* Odaviske tehnika kordamine, vise parimale tulemusele

8. nädal
* Kergejõustikualade järelvastamised
* Pesapall/jalgpall

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse lõpul õpilane:
1) läbib 6 km distantsi
2) kasutab erinevaid suusatehnikaid sõltuvalt maastikust;
3) oskab hooldada oma suusavarustust.
4) sooritab kõrgushüppe floppstiilis
5)oskab madalstarti
6) oskab tõugata kuuli
Õpilane teab:
* kehaliste harjutustega tegelemise põhimõtteid
* ohutusnõudeid, hügieeninõudeid
* suusatamise ja kergejõustiku sisealade tehnikat, võistlusmäärusi ja oskussõnu.
* kehalisi võimeid ja kuidas neid arendada

10. kl lõpuks õpilane oskab:
1) tegeleda regulaarselt kehaliste harjutustega; on teadlik tervise ja kehalise aktiivsuse seosest ning
kehalise koormuse mõjust organismis toimuvatele muutustele; leiab seoseid isikliku tervisliku seisundi ja kehalise aktiivsuse vahel;
2)kergejõustiku alade (odavise, jooksud erinevatel distantsidel) tehnikat, suudab hinnata oma oskuste taset ja teab, kuidas seda täiustada ning uusi oskusi omandada;
3) järgida liikumisel/sportimisel ohutus- ja hügieeninõudeid; teab, kuidas toimida sagedamini tekkida võivate õnnetusjuhtumite ja traumade korral;
4) oskab analüüsida oma kehaliste võimete taset; leiab endale sobiva liikumisharrastuse ja tegutseb kehalise vormisoleku nimel.

Hindamine üles

POOLAASTA HINNE KUJUNEB KERGEJÕUSTIKU, UJUMISE JA PALLIMÄNGUDE KOONDHINNETEST. KÕIK PEAVAD OLEMA VÄHEMALT RAHULDAVAD. Poolaastahinde saamiseks peab õpilane olema osalenud vähemalt 50% iga ala tundidest ja sooritanud hindelised tegevused.
Koondhinde kujunemisel on kõik hinded ühesuguse tähtsusega.
1. SISEKERGEJÕUSTIKU KOONDHINNE, kuhu kuulub õpilase poolt valitud kergejõustiku ala (isiklik parim tulemus ja teooria) ja hoota kaugus.
2. PALLIMÄNGUDE KOONDHINNE
VÕRKPALL
*üle võrgu palli söödud
"5" 20 korda; "4" 16 korda; "3" 10 korda
*Üksi palli ülal hoidmine piiratud alal
"5" 20 korda "4" 16 korda "3" 10 korda
KORVPALL
*1 min jooksul korvi tabamine
* mänguaktiivsuse hindamine
* takistuste vahelt möödumine ja põrgatamiselt pealevise aja peale.
3. SUUSATAMISE KOONDHINNE
* koondhinne suusatamises (suusatunde 6)
"5" osalemine 5 tunnis
"4" osalemine 4 tunnis
"3" osalemine 3 tunnis
"2" osalemine alla 3 tunni
* 2 km vabastiilis parimale tulemusele

II poolaasta II pool
4. VÄLIKERGEJÕUSTIKU KOONDHINNE;
1. 100 m jooks alla 17 sek "5"
17-18 sek "4"
üle 18 sek "3"
paralleelhindena võrdlus isikliku sügisel sooritatud tulemusega
2. 2000 m jooks alla 11 min "5"
11-11.30 min "4"
11.30-13 min "3"

5. UJUMISE KOONDHINNE;
Kelle ujumisoskus vajab lihvimist, nendel hinnatakse tunnis osalemise aktiivsust ja edasijõudmist.
* 50 m vabalt
* 50 m selili
* 50 m rinnuli
* Cooperi test


Õpilaste vabastamine haiguse tõttu:
Pikemaajaliselt (enam kui kaks nädalat) arsti tõendiga kehalisest
kasvatusest või ainult ujumisest vabastatud õpilased määratakse
füsioterapeudi rühma spordiosakonna juhi poolse esildisega iga veerandi
esimesel nädalal. Vabastust taotlev õpilane esitab arstitõendi oma
kehalise kasvatuse õpetajale. Nimekirja kinnitab direktor käskkirjaga.
Füsioterapeut teeb märkmeid kinnitatud nimekirjast puuduvate õpilaste
kohta eKooli. Kehalist kasvatust hindab füsioterapeut hinnetega
arvestatud/mittearvestatud. Veerandi - ja aastahinne ning kooliastme hinne
teisendatakse numbriliseks hindeks. Hindamisel juhindutakse kooli
õppekavast ja kehalise kasvatuse ainekavast.

Lühiajaliselt (1-2 nädalat) kehalisest kasvatusest lapsevanema või arsti
poolt vabastatud õpilane esitab tõendi/kirja enne tunni algust
(vahetunnis) oma kehalise kasvatuse õpetajale. Õpilane on iga keh.-kasv.
tund õpetaja poolt juhendatud (s.t. ei puudu/ei lahku omavoliliselt
tunnist).

Kehalise kasvatuse tunnis on õpilane spordiriietuses. Selle puudumisel
tunnis osaleda ei saa, tegemata tunnitöö hinne 1 ja tund tuleb järele teha
õpetajaga kokkuleppel.
Puudumise (k.a. haiguse) tõttu hindamata tegevused tuleb järgi teha 10
päeva jooksul peale vabastuse lõppemist. Tegemata jätmisel on tunnitöö
hinne "1".
Hinnet saab parandada kuni veerandi lõpuni õpetajaga kokkuleppel
konsultatsiooni ajal
*Preemiahinne "5" õpilastele, kes pole puudunud ühestki tunnist.

Kõikidel hinnetel on veerandihinde kujunemisel võrdne osakaal.

Konsultatsiooni aeg: T kell 15.00 ruumis 024