Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11671 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Tekstiõpetus: 4b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 11. jaanuar 2019. a. kell 07.01
Muudetud: 11. jaanuar 2019. a. kell 07.04

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Toetab emakeele õpetamise eesmärke.
Õpilane: - väärtustab eesti keele kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit, suhtub lugupidamisega teiste rahvaste keeltesse ja kultuuridesse.
- tajub keeleoskust õpioskuste alusena
- omandab põhiteadmised keelest ja õigekirjaoskuse
- arendab keeleoskust kui eneseväljendus - ja suhtlusvahendit
- õpib asjakohaselt kasutama eri suhtluskanaleid
- õpib tundma eri tekstiliike, nende seoseid ja kasutamisvõimalusi
- arendada kriitilist mõtlemist ning analüüsi - , järeldus- ja põhjendusoskust
- suhtub tolerantselt eesti keele kui võõrkeele kasutamisse ja toetab muu emakeelega kaaslaste eesti keele omandamist

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21. 25.01 Tegelased õ lk. 8, tv lk. 4
28.01 - 01.02 Loo tegevus e. sündmustik õ.lk. 14 - 15, tv lk. 6
04. - 08.02 Tegevusaeg õ.lk. 24 ä 25, tv lk. 6
11. - 15.02 Tegevuskoht õ.lk. 33, tv lk. 20
18. - 22.02 Võtame loo lühidalt kokku õ.lk. 52 - 53, tv lk. 28 -29
Vaheaeg
04. - 08.03 Kuidas lugu ümber jutustadaõ.lk. 56 - 58, tv lk. 31
11. - 15.03 Teema õ.lk. 64 - 65, tv lk. 35
18. - 22.03 Jutu ülesehitus õ.lk. 70 - 73, tv lk. 38 - 39
25. - 29.03 Raamatu vastamine A.Pervik ,,Arabella, mereröövli tütar ", lugedes koosta raamatu kohta 20 küsimust ja kirjuta lehele. Teisele lehele kirjuta vastused.
01. - 05.04 Õpime raamatutegelast paremini tundma õ.lk. 98 - 99, tv lk.54
08. - 12.04 Muinasjutt -rahva unistused ja uskumused õ.lk. 128 - 129
15. - 18.04 Muinasjutt -rahva unistused ja uskumused tv lk. 70
Vaheaeg
29.04 - 03.05 Kunstmuinasjutud õ.lk. 140 - 141
06. - 10.05 Kunstmuinasjutud tv lk. 77 - 79
13. - 17.05 Muinasjutulisi luuletusi õ.lk. 154 - 155
20. - 24.05 Klassivälise lugemise vastamine
27. - 31.05 Kokkuvõte õ.lk. 154 - 155

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

4. kl lõpetaja õpitulemused
Suuline ja kirjalik suhtlus
• Kuulab mõtestatult eakohast teksti, toimib saadud sõnumi või juhendite järgi;
• annab lühidalt edasi kuuldu sisu;
• väljendab end suhtlusolukordades selgelt ja arusaadavalt koolis, avalikus kohas, eakaaslastega, täiskasvanutega suheldes;
• esitab kuuldu ja nähtu kohta küsimusi;
• väljendab oma arvamust, annab infot edasi selgelt ja ühemõtteliselt;
• leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele probleemülesannetele, kasutades sobivalt kas suulist või kirjalikku vormi;
• kasutab sõnastikke ja teatmeteoseid;
• esitab peast luuletuse või rolliteksti;
Teksti vastuvõtt
• loeb eakohast teksti ladusalt ja mõtestatult; mõistab lihtsat plaani, tabelit, diagrammi, kaarti;
• otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse;
• vastab teksti põhjal koostatud küsimustele tekstinäidete või oma sõnadega, koostab teksti kohta küsimusi;
• leiab teksti peamõtte;
• kirjeldab teksti põhjal sündmuste toimumise kohta ja tegelasi;
• leiab tekstist vajalikku infot;
• tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi, muinasjutu, mõistatuse, vanasõna, kõnekäänu, kirja;
• on läbi lugenud vähemalt neli eakohast väärtkirjandusteost (raamatut);
• tutvustab loetud kirjandusteose sisu ja tegelasi ning kõneleb loetust;
Tekstiloome
• jutustab ja kirjutab loetust ning läbielatud sündmusest;
• jutustab tekstilähedaselt, kokkuvõtlikult kavapunktide järgi, märksõnaskeemi ja küsimuste toel;
• kirjeldab eesmärgipäraselt eset, olendit, inimest;
• kirjutab nii koolis kui ka igapäevaelus käsitsi ja arvutiga eakohaseid tekste vastavalt kirjutamise eesmärgile, funktsioonile ja adressaadile;

Hindamine üles

Kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Arvestuslik hinnang kujuneb poolaasta lõpuks.
Konsultatsioon kolmapäeval kell 14. 00 - 14.45 või kokkuleppel õpetajaga klassis 303