Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

C-võõrkeel (V): 11abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 10. jaanuar 2019. a. kell 09.47
Muudetud: 10. jaanuar 2019. a. kell 10.23

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 31 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) huvituks võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeltes;
2) kasutaks, täiendaks ja arendaks omandatud õpiviise- ja võtteid;
3) omandaks lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut;
4) julgeks ja oskaks suhelda õpitavas võõrkeeles erinevates situatsioonides;
5) suudaks aru saada erinevate inimeste võõrkeelselt kõnest ja vestlusest;
6) oskaks ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
7) tunneks õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende kasutamist kõnes ja kirjas;
8) tunneks huvi õpitava maa kultuuri ja kirjanduse vastu;
9) suudaks omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL ( 21.- 25.01):
1.-2. Liikumisverbid sõitma, minema. Kasutamine erinevates aegades.


II NÄDAL ( 28.01-1.02):
1.-2. Transpordivahendid. Sõitma millega?

III NÄDAL ( 4.-8.02):
1. - 2. Liikumisverbide kasutamine suulistes ja kirjalikes harjutustes.

IV NÄDAL ( 11.-15.02):
1. KT: liikumisverbid.
2. Tee küsimine ja juhatamine.

V NÄDAL ( 18.-22.02):
1. -2. Tee küsimine ja juhatamine. Dialoogide koostamine.

VAHEAEG

VI NÄDAL ( 4.-8.03):
1. Kus miski koht asub? Kuidas minna?Tee küsimine ja juhatamine.
2. TK: tee küsimine ja juhatamine. Teater - sõnavara.

VII NÄDAL ( 11.-15.03):
1. -2. Teater.

VIII NÄDAL ( 18.-22.03):
1. -2. Kino.

IX NÄDAL ( 25. -29.03):
1. Teater ja kino - kordamine.
2. Sõnade töö: teater ja kino.

X NÄDAL ( 1.-5.04):
1.-2. Riigid, rahvused, keeled.

XI NÄDAL ( 8.-12.04):
1.-2. Riigid, rahvused, keeled. Rääkima millises keeles?

XII NÄDAL ( 15.-19.04):
1. Venemaa.
2. Venemaa.

VAHEAEG

XIII NÄDAL (29.04-3.05):
1. Moskva.
2. Eesti.

XIV NÄDAL ( 6.-10.05):
1.-2. Eesti.

XV NÄDAL (13.-17.05):
1. Kordamine: riigid, rahvused, keeled.
2. KT: riigid, rahvused, keeled.

XVI NÄDAL ( 20.-24.05):
1. -2. Kordavad grammatikatestid.

XVII NÄDAL ( 27.05-31.05):
1.-2. Kordavad vestlusteemad.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II kursuse lõpuks õpilane:
1) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
2) on võimeline läbitud õppematerjaliga tekstidest, monoloogidest ja dialoogidest ära tundma tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure;
3) oskab kasutada õpitud sõnavara ja keelestruktuure lausete ja minidialoogide koostamiseks;
4) oskab tervitada, hüvasti jätta, ennast esitleda, mõne lausega rääkida transpordivahenditest, küsida ja juhatada teed, rääkida teatrist ja kinost; nimetada riike, rahvusi ja keeli, jutustada Venemaast ja Eestist;
5) oskab lugeda häälega; mõistab õpetaja ja kaaslaste kõnet;
6) omab algteadmisi keeleteadmistest: nimisõnade sugu, isikulised asesõnad, tegusõna I ja II pöördkond, liikumisverbid, omadussõnade kasutamine, rääkima mis keeles?.

Hindamine üles

II kursuse hinde kujundamine:
KT - arvestuslikud hinded
TK, sõnade tööd - igaüks arvestuslik hinne
Protsessihinded ( kodused tööd, töö tunnis ) - kokku 1 kokkuvõttev hinne

Puudulikele töödele on üks järeltöö võimalus 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest. Esitamata tööd või tegemata kontrolltööd, sõnade tööd , tunnikontrollid ja vastamised kajastuvad e-Koolis nullina. Kui töö sooritatakse, asendub "0" hindega. Kui kursuse lõpus on töö sooritamata, asendub "0" hindega "1". Puudumiste korral on tarvis arvestuslikud tööd järele vastata. järele vastata. Positiivse kursusehinde ( hinne 3 ) saamiseks võib olla ainult üks puudulik hinne .
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19 - 0%
Konsultatsioonid ja järeltööd kokkuleppel.