Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Matemaatika: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 10. jaanuar 2019. a. kell 07.25
Muudetud: 10. jaanuar 2019. a. kell 07.34

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 4 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saab aru matemaatika kohast inimtegevuses ja kultuuri arengus; õpib ümbritseva maailma esemeid ja nähtusi struktueerima (järjestama, võrdlema, rühmitama, loendama, mõõtma jne.); õpib arvutama; omandab esmase ruumikujutluse; õpib tundma põhilisi tasandilisi kujundeid ja ruumilisi kehi ning rakendab õpitut praktikas; õpib üldistama ja loogiliselt mõtlema; õpib probleeme matemaatiliselt kirjeldama, analüüsima, lahendama, tulemusi interpreteerima; arendab oma võimeid, intuitsiooni ja loovust; hakkab objektiivselt hindama oma matemaatilisi teadmisi ja huve ning arvestab neid edasise tegevuse kavandamisel; tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21. - 25.01
Arvude ühiskordsed õ.lk. 116, ül. 653, 652, , 657
Arvude ühiskordsed - ülesannete lahendamine
Arvude suurim ühistegur ja vähim ühiskordne
kordamisülesannete lahendamine
28.01 - 01.02
KONTROLLTÖÖ: algarvud, kordarvud, kordarvu esitamine algtegurite korrutisena, suurim ühistegur ja vähim ühiskordne
Nurk õ.lk. 121, ül. 685 - 692
Nurkade liigid õ.lk. 124 - 125 ül. 697 - 707
Nurgakraad õ.lk. 129, , ül. 725 - 736
04. - 08.02
Õpime nurka mõõtma õ. lk. 132, ül. 738 - 752
Kõrvunurgad õ.lk. 136, ül. 759 - 767
Tippnurgad õ.lk. 138, ül. 773 - 781
Ristuvad sirged õ.lk. 141, ül. 786, 790 - 797
11. - 15.02
Paralleelsed sirged õ.lk.145, ül. 807 - 814
Paralleelsete sirgete joonestamine õ.lk. 147 , ül. 815 - 822
Kordamine kontrolltööks
KONTROLLTÖÖ : nurgad ja nende liigid, ristuvad, paralleelsed sirged ja nende joonestamine
18. - 22.02
Murdarvud õ. ( II ) osa lk. 4 - 5, ül. 898 - 899, 901 - 917
Mõõtühikute kümnendsüsteem õ.lk. 8, ül. 922, 926 - 937
Kümnendmurrud õ.lk. 11, ül. 944, 945 - 953
Kümnendmurru kujutamine arvkiirel õ.lk. 14, ül. 960 - 968
Vaheaeg
04. - 08.03
Kümnendmurdude võrdlemine õ.lk. 16, ül. 972 - 980
Kümnendmurru ümardamine õ.lk. 18, ül. 986, 987, 988 - 991
Kümnendmurdude liitmine õ.lk. 20 - 21, ül. 993, 997 - 999
Kümnendmurdude lahutamine õ.lk. 25, ül. 1015 - 1019
11. -15.03
Kümnendmurdude lahutamine õ.ül. 1024 - 1028, 1034
Ülesandeid kümnendmurdude liitmise ja lahutamise kohta õ.ül. 1045 - 1049
Ülesandeid kümnendmurdude liitmise ja lahutamise kohta õ.ül. 1050, 1056, 1064
KONTROLLTÖÖ: kümnendmurdude võrdlemine, kujutamine arvkiirel, ümardamine, liitmine, lahutamine 02.03
18. - 22.03
Kümnendmurru korrutamine , jagamine järguühikuga 10, 100, 1000, 10 000 ...... õ.lk. 34 - 35, ül. 1091 - 1096
Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga 0,1: 0,01 ......... õ.lk. 37, ül. 1102 - 1110
Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga 0,1: 0,01 ......
Kümnendmurdude korrutamine õ.lk. 40, ül. 1111 - 1116
25. - 29.03
Kümnendmurdude korrutamine õ.ül. 1117, 1121
Kümnendmurdude korrutamine õ.ül. 1138 - 1141
Kordamisülesannete lahendamine õ.lk. 47
Kümnendmurdude korrutamine, jagamine järguühikuga
01. - 05.04
Kümnendmurdude korrutamine, jagamine järguühikuga
Kümnendmurdude korrutamine, jagamine järguühikuga
Kümnendmurdude korrutamine, jagamine järguühikuga
Kordamine kontrolltööks
08. - 12.04
KONTROLLTÖÖ
Kümnendmurru jagamine naturaalarvuga õ.lk. 48, ül. 1161 - 1163
Ülesannete lahendamine õ.ül. 1164 - 1167
Ülesannete lahendamine õ.ül. 1168 - 1173
15. - 18.04
Ülesannete lahendamine õ.ül. 1177 - 1182
Aritmeetiline keskmine õ.lk. 53 - 54 , ül. 1187 - 1190
Aritmeetiline keskmine õ.ül. 1191 - 1199
Vaheaeg
29.04 - 03.05
Kümnendmurruga jagamine õ.lk. 57 , ül. 1204 - 1207
Ülesannete lahendamine õ.ül. 1208 - 1211
Ülesannete lahendamine õ.ül. 1213 - 1221
Plaanimõõt õ.lk. 61 , ül. 1235 - 1245
06. - 10.05
Ülesannete lahendamine õ.ül. 1248 - 1251
Ülesannete lahendamine õ.ül. 1252 - 1255, 1258, 1259
KONTROLLTÖÖ
Ülesannete lahendamine õ. lk. 71
13. - 17.05
Risttahukas õ.lk. 72 - 74
Risttahuka ruumala õ.lk. 75 - 77
Kuubi ruumala, arvu kuup õ.lk. 80 - 82
Seoseid ruumalaühikute vahel õ.lk. 83 - 85
20.- 24.05 5.klasside loodus-ja loovuslaager
27. - 31.05
Kordamisülesannete lahendamine
KONTROLLTÖÖ 15.05
Kordamine õ.lk. 88 - 90
Kordamine õ.lk. 91 - 95
03. - 11.06 Klassijuhataja praktika, viimane kolipäev

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased oskavad:
- leida arvude suurimat ühistegurit ja vähimat ühiskordset
- määrata nurga liike
- mõõta nurki ja joonestada etteantud mõõtmete järgi nurki
- joonestada ristuvaid ja paralleelseid sirgeid
- kümnendmurde lugeda, võrrelda, ümardada, kujutada arvkiirel, liita, lahutada
- kümnendmurde korrutada ja jagada järguühikuga 10, 100, 1000 jne.
- kümnendmurde korrutada ja jagada järguühikuga 0,1: 0,01 jne.
- kümnendmurde korrutada
- korrutada , jagada järguühikuga 10, 100, 1000..., 0,1; 0, 01 jne.
- kümnendmurdu jagada naturaalarvuga
- arvutada aritmeetilist keskmist
- jagada kümnendmurruga
- koostada plaani ja teostada tehteid erinevate plaanimõõtudega
- joonestada risttahukat ja kuupi, arvutada nende kujundite ruumala
- leida seoseid ruumalaühikute vahel ja teha teisendamisülesandeid

Hindamine üles

Poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb jooksvatest tunnikontrolli hinnetest ja kontrolltöö hinnetest.
Kirjalikke töid hinnatakse järgmiselt:
90 -100 % hinne ,,5" kogusummast
75 - 89% ,, ,,4" ,,
50 - 74 % ,, ,,3" ,,
20 - 49 % ,, ,,2" ,,
kuni 19% ,, ,, 1" ,,
Hinne ,,0" pannakse sooritamata või esitamata arvestuslike tööde eest. 0 ja mitterahuldavalt sooritatud arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata 10 päeva jooksul selleks ettenähtud ajal või kokkuleppel õpetajaga.Juhul, kui tööd ei soorita pannakse veerandi lõpul ,,0" asemele hinne ,,1". Konsultatsiooniaeg kolmapäeviti kell 14.00 -14.45 klassis 303