Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11671 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Kirjandus: 11a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marit Tarkin

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Kontakt: marit@oesel.edu.ee

Loodud: 9. jaanuar 2019. a. kell 20.04
Muudetud: 9. jaanuar 2019. a. kell 20.06

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, V kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Kirjanduse ja kultuurilugu on aluseks loetu ja ümbritseva mõistmisele. 11. klassi V kirjanduskursuses käsitletakse kirjandusteose analüüsi ja tõlgendamisvõimalusi. Käsitleme põhjalikumalt 3 teost Nabokov "Lolita", Oksanen "Puhastus", Orwell "Loomade farm". Samuti Kafka, Exupery ja Hesse lühemaid seisukohti ja tõekspidamisi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Erinevate teoste analüüsis käsitleme:

1. Autorikeskne vaatenurk kirjandusele. Autori ja teose seosed, elu- ja loominguloolisus. Autori
maailmavaade, selle kujunemine konkreetseis ühiskondlikes oludes ja avaldumine tema teostes. Autori
koht ajastus, rahvuskirjanduses. Kirjandus kui kirjaniku elu ja keskkonna peegeldus. Omaelulooline
kirjutamine.
2. Lugejakeskne vaatenurk kirjandusele. Kirjandusteose ja lugeja suhe. Lugejaoskused. Tegelik lugeja:
tema isiklik elukogemus, põlvkondlik või sotsiaal-kultuuriline kuuluvus. Tekstisisesed lüngad ja lugeja
kujutlusvõime. Lugeja ootused. Lugemismuljed. Lugemisnauding. Lemmikraamat. Lugeja mõjutamine:
stereotüübid, argumentatsioon, arhetüübid, koomika.
3. Tekstikeskne vaatenurk kirjandusele. Proosateksti analüüs ja tõlgendamine. Sõnakunstiteose sisu
ja vormivõtted. Narratiiv, jutustamine ja kirjandusteose vaatepunkt. Tekstuaalne autor, jutustaja,
tegelane, nende omavahelised suhted. Mina- ja tema-jutustus, sisemonoloog, teadvuse vool.
4. Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline, sotsiaalne aspekt. Karakter ja tüüp. Tegelase suhe
iseendaga, teiste tegelastega ning teda ümbritseva maailmaga. Lugu ja tekst. Sü˛ee ja faabula. Teema,
detail, motiiv, sümbol. Moto. Teose miljöö, aja- ning ruumikujutus.
5. Teos kui struktuurne tervik. Kirjandusteose kompositsioon. Teose algus ja lõpp. Sissejuhatus, teema
arendus, haripunkt, pööre ja lahendus. Konflikt ja intriig. Puänt. Teose probleemistik (küsimused) ning
ideestik (vastused). Põhiidee. Teose stiil. Alltekst kui varjatud tähenduskiht. Allusioon. Paroodia ja
travestia.
6. Tekstikeskne vaatenurk kirjandusele.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Analüüsioskus, arutlemisoskus ja arutluse juhtimise oskus.Kursuse lõpus õpilane:
1) on tutvunud vähemalt kolme kirjaniku loomingulooga, mõistab nende loomingu tähtsust kultuurija kirjandusloos ning iseloomustab autorite stiili;
2) analüüsib ja tõlgendab loetud proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, sõnastab
probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste
suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni;
3) analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: nimetab teema ning põhimotiivid,
iseloomustab vaatepunkti, kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi ja salmilisust, kirjeldab
meeleolu ning sõnastab mõtte;
4) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm pikemat proosateost, lisaks novelle eesti ja
välisautoritelt ning ühe eesti autori luulekogu.

Hindamine üles

Hindamine. Õpilased peavad kursuse jooksul läbi lugema ja analüüsima 3 pikemat teost, samuti saavad nad jooksvaid grupitöö ja diskussioonihindeid ja ühe kirjandihinde ja 1 kõnehinde.