Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11671 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Kirjandiõpetus: 12abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marit Tarkin

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Kontakt: marit@oesel.edu.ee

Loodud: 9. jaanuar 2019. a. kell 19.45
Muudetud: 28. jaanuar 2019. a. kell 16.31

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, Eksami ettevalmistuskursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Eksami ettevalmistuse eesmärk on keeleline ja sisuline ettevalmistus riigieksamiks, s.t et õpilane suudaks loovalt ja kriitiliselt mõelda ning arutleda, oleks omandanud eesti kirjakeele ning funktsionaalse lugemis-ja kirjutamisoskuse.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I täiseksam jõuluvaheajal
* 7.-11. jaanuar: tagasiside
* 14.-18. jaanuar: tagasiside
* 22. jaanuar: II täiseksam
* 28.01-01.02: tagasiside
* 4.-8. veebruar: tagasiside
* 12. veebruar: III täiseksam
* 18.-22. veebruar: tagasiside
Vaheaeg
* 4.-8 märts: tagasiside
* 12. märts: IV täiseksam
* 18.-22. märts: tagasiside
* 25.-29. märts: tagasiside
* 2. aprill: V täiseksam
* 8.-12. aprill: tagasiside
* 15.-19. aprill: konsultatsioon, kokkuvõtted ja näpunäited.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Gümnaasiumi lõpetaja valdab eesti kirjakeelt ja väärtustab korrektset keelekasutust. Eesti keele lõpueksamis väljenduvad need teadmised järgmiselt: oskab ennast loovalt ja argumenteeritult väljendada; oskab loetut suhestada aja, koha ning teiste tekstidega; oskab loetu kohta oma mõtteid ja arvamusi avaldada; teab eri tekstide tunnuseid ja ülesehitusprintsiipe; oskab leida, korrastada ning kasutada teavet suuliste ja kirjalike tekstide koostamisel; oskab valida väljendusvahendeid vastavalt olukorrale; oskab kasutada keelekäsiraamatuid tekstide koostamisel ja korrigeerimisel.

Hindamine üles

Kursuse jooksul pannakse õpilaste töödele punkte vastavalt riigieksami hindamisjuhendile, hindeid töödele ei panda, kursus on kas arvestatud või mittearvestatud. Kursuse jooksul tuleb õpilasel sooritada kõik ette nähtud tervikeksamid. Pikema haiguse või individuaalõppe korral kokkulepped õpetajaga.

Lugemisülesannete puhul hinnatakse hindamisvõtme ja hindamisjuhendi põhjal ning õigekirja hinnatakse kirjandiga samadel alustel.

Tekstiloome (kirjandi) hindamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:
1) kirjandi põhinemine ette antud probleemil;
2) probleemi(de) avamine ja analüüs;
3) põhjendamis- ja järeldamisoskus;
4) oskus kasutada teadmisi ning esitada teemakohaseid näiteid;
5) teksti üldistusjõud;
6) teksti isikupära;
7) teksti ülesehitus ja pealkirjastamine;
8) teksti sidusus;
9) lausestuse selgus ja loogilisus;
10) sõnavara ja stiil;
11) õigekeelsus ja interpunktsioon;
12) töö välimus.