Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11671 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

C-võõrkeel (V): 12a_keelegrupp, 12b_keelegrupp, 12c_keelegrupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Nikolai Räbin

tantsuõpetaja

Kontakt: nikolai.rabin@oesel.edu.ee

Loodud: 2. detsember 2018. a. kell 14.06
Muudetud: 2. detsember 2018. a. kell 14.06

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) huvituks võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeltes;
2) kasutaks, täiendaks ja arendaks omandatud õpiviise- ja võtteid;
3) omandaks lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut;
4) julgeks ja oskaks suhelda õpitavas võõrkeeles erinevates situatsioonides;
5) suudaks aru saada erinevate inimeste võõrkeelselt kõnest ja vestlusest;
6) oskaks ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
7) tunneks õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende kasutamist kõnes ja kirjas;
8) tunneks huvi õpitava maa kultuuri ja kirjanduse vastu;
9) suudaks omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL
1. Mina
2. Mina - Sina

II NÄDAL
1. Lugemine
2. Lugemine

III NÄDAL
1. Dialoog
2. Tutvustus

IV NÄDAL
1. Kellaaeg
2. Kuupäev

V NÄDAL
1. Keha - sõnavara
2. Tervis


VI NÄDAL
1.Lugemine
2. Lugemine

VII NÄDAL
1. Pere - sõnavara
2. Pere tutvustus


VIII NÄDAL
1. Söök - sõnavara
2. Söök


IX NÄDAL
1. Teksti õpimine
2. Teksti jutustamine

X NÄDAL
1. Sõna sooline tunnus
2. Sõna sooline tunnus

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) oskab lugeda ja saab aru lihtsast adapteeritud tekstist, suudab sealt leida olulist infot;
2) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
3) on võimeline läbitud õppematerjaliga tekstidest, monoloogidest ja dialoogidest ära tundma tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure;
4) oskab kasutada õpitud sõnavara ja keelestruktuure lausete ja minidialoogide koostamiseks;
5) oskab kasutada kursuse jooksul õpitud temade sõnavara
6) oskab esitada lihtsaid küsimusi ja neile vastata;
7) oskab lugeda häälega, õige häälduse ja intonatsiooniga;

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Hinded on kõik võrdse kaaluga.
Puudulikele töödele on üks järeltöö võimalus 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest. Esitamata või tegemata tööd kajastuvad e-koolis nullina. Kui töö sooritatakse, asendub "0" hindega. Kui perioodi lõpus on töö sooritamata, asendub "0" hindega "1". Puudumiste korral on vaja tööd järele teha. Positiivse kursusehinde ( hinne 3 ) saamiseks võib olla ainult üks puudulik hinne .
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19 - 0%