Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11671 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Rütmika: 1a, 1b, 1c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Nikolai Räbin

tantsuõpetaja

Kontakt: nikolai.rabin@oesel.edu.ee

Loodud: 2. detsember 2018. a. kell 13.49
Muudetud: 2. detsember 2018. a. kell 13.49

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Eesmärgiks on:
* õpetada tundma läbi tantsu elementide oma keha liikumisvõimalusi
* loova ja isikupärase liikumise arendamine
* rütmitunde ja dünaamilise liikumise arendamine
* julgustada ja õpetada õpilast end iseseisvalt väljendama vastava muusika, rütmi või heli kaudu

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. tund
Tantsu erinevad väljendusviisid. Kehapilli mängimine, rühmatööna rütmiharjutuse väljamõtlemine, harjutamine ja esitlemine.
2. tund
Motiivliikumine- koha ja tegevuse seostamine motiivliikumisega. Rütmiharjutuse õppimine.
3. tund
Rütmiharjutuse harjutamine. Rühmatööna motiivliikumine.
4. tund
Harjutused hüpaksammuga ja kombineerimine teiste sammudega. Mõisted: kodarjoon, küljeti, rinnati, seljati. Emotsioonide äraarvamise mäng.
5. tund
Emotsioonide mäng muusika kuulamise järgi - liikumise emotsioon vastavalt muusika iseloomule.
6. tund
Kehaplastika - nurgelisus, teravus, äkilisus, rõhutatud liikumissuuna muutus ning liigutuste või kehaasendi hetkepüsid.
Tants: Kaks sammu sissepoole õppimine, rütmiharjutuse ja tantsu - Lähme rukkist lõikama - kordamine.
7. tund
Tants - Kaks sammu sissepoole. Karakterlik kujundliikumine - liikumisiseloomu väljatoomine kujundliikumise kaudu. Muinasjutu mäng - immiteeriv liikumine vastavalt loo sisule.
8. tund
Muinasjutumäng rühmatööna.
9. tund
Skulptuurimäng - rühmatööna liikub iga nelja takti järgi paika üks skulptuuriosa, millest kokkuvõttes valmib terviklik skulptuur.
10. tund
Rühmatööna valitud mängude mängimine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased oskavad:
1) tantsida galoppsammuga polkat
2) mõelda iseseisvalt vastavale muusikale iseloomulikke liikumisi
3) hoida lihtsamaid tantsujooniseid (ring, ring- ja kodarjoonel kõrvuti, rist)
4) lugeda rütmi 2/4 taktimõõdus
5) saab hakkama 16 taktilise koordinatsiooniharjutusega
6) teab tantsuterimineid (päripäeva, vastupäeva, sõõr, kodarjoon, süldvõte, polkavõte, käed kätes)

Hindamine üles

Hindamisel arvestatakse osavõttu tunni tegevustest ja innukust õppimisel ja harjutamisel. Jooksva hinnangu antakse suuliselt harjutuse/ülesanne soritamise ajal, samas ka harjutuse/ülesanne või tunni lõppus kokkuvõttva