Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11671 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Rütmika: 1a, 1b, 1c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Nikolai Räbin

tantsuõpetaja

Kontakt: nikolai.rabin@oesel.edu.ee

Loodud: 2. detsember 2018. a. kell 13.48
Muudetud: 2. detsember 2018. a. kell 13.48

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Eesmärgiks on:
* õpetada tundma läbi tantsu elementide oma keha liikumisvõimalusi
* loova ja isikupärase liikumise arendamine
* rütmitunde ja dünaamilise liikumise arendamine
* julgustada ja õpetada õpilast end iseseisvalt väljendama vastava muusika, rütmi või heli kaudu

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. tund
Sissejuhatus ainesse. Loomade matkimine ja liikumine muusikas. Rühmatöö - "Arva ära!"
2. tund
Muusika kuulamine ning liikumine vastavalt iseloomule - kiire, aeglane. Tantsumäng erinevate kehaosade kasutamisega.
3. tund
Mis on rütm? Loodusrütmid. Elukutsete rütmid. Muusikasse rütmi plaksutamine ja marssimine.
4. tund
Spordialade rütmid. Erinevate spordialade matkimine ja liikumine muusika rütmis. Mäng: Arva ära!
5. tund
Erinevad liikumisvormid: kõnd ja jooks/stopmäng, hüpe ja hüpak. Pöörded: veerand-pool-parem-vasak. Rõhtsammu eristamine takti I osal.
6. tund
Tähtede liikumine muusikas. Oma nime kirjutamine tantsulises liikumises.
7. tund
Erinevad liikumisvormid: hüplemine ja galopp.
8. tund
Mittelokomotoorsed liikumised: kiikumine-õõtsumine, vajumine-tõusmine. Liikumise jäljendamine paarides ja grupiti. Peeglimäng.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab liikuda vastavalt rütmile, muusikale ja helile sooritades järgnevaid samme:
kõnd: ülekanne ühelt jalalt teisele, rõhk põrandal;
jooks: ülekanne ühelt jalalt teisele, rõhk põrandalt üles;
pikendatud jooks: ülekanne ühelt jalalt teisele, tõukega;
hüpe: tõuge ja maandumine kahelt jalalt kahele;
hüpak: tõuge ja maandumine ühelt jalalt samale jalale;
hüplemine: sammhüpak ebaühtlase rõhuga;
galopp: jooks ebaühtlase rõhuga, aktsent üles;
libistamine: kõnd ebaühtlase rõhuga, aktsent maha.

Hindamine üles

Suulised hinnangud. Hinnatakse õpilase tegevust tundides: aktiivsus, kaasatöötamine, püüdlikkus, reeglite järgmist ja koostööd kaasõpilastega.

Tervisest tingitud erivajadustega õpilased sooritavad kontrollharjutuste lihtsustatud variante, suunatakse kooli füsioterapeudi tundi või sooritavad oma raviarsti poolt määratud harjutusi.

Rütmika tunnis on õpilase riietuseks lühike või pikk dress ning jalas võimlemissussid või tennised/potased.